Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > محل تولد احساس انسان دوستی ایجاد نمی کند

محل تولد احساس انسان دوستی ایجاد نمی کند

مدینه دخترک معیوبی که 17 سال دارد ،وی به اثر نرسیدن واکسین در هنگام کودکی و یا ممکن کدام دلیل دیگر فلج شده است .
لیزا سروش
شنبه 19 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

شما را به همکاری با این محتاجان دعوت میکنم !

جو حوادث ناگوار جامعه مصیبت دیده افغانستان، هر وقتی انسانها را معیوب محتاج و ملول کرده ، خوشی آنها را با درد همگام کرده ، انسان با دست و پا را محتاج دیگران و زندگی را همچو گرداب غم در سر نوشت تعدادی تصویرنموده است.

بلی ، سهراب پسر 5 ساله است. با مادر بیوه اش که 48 ساله دارد، با تمام مشقات زندگی میکند ، این خانم مدتی کارگر بوده ولی بعد از تنقیص که بیشتر مردم بی بضاعت و بی واسطه را هدف قرار دارد دست اش از کار گرفته شد .

این خانم ،نیز در جمع بلاکشیده گان فقر افغانستان ،هر روز دشواری ها و گرم و سرد زندگی را بیشن ا زدیگران لمس میکند . مادر سهراب گاه به کمک مردم و گاه کار در منازل سرمایه داران لقمه نان بخور ونمیر دریافت می نماید .

سهراب ، تنها فرزند مادر فقیر نیست ، اقارب نزدیک نیز ندارد ، درد مادر دردمندش راکه مبتلا به مشکل روانی است هر روز با چشمان کودکانه اش نظاره میکند و گاه به حال مادر دردمنش اشک می ریزد .

این پسر 4 ساله بوده پدر ش را به اثر مرض سرطان از دست داده ، هر چند درافغا نستان این یک یتیم و بی بضاعت نیست، مانند سهراب هزارن طفل بی مادر و یتیم است ولی این طفلک چون هر باری ا زبابت مشکل مادرش تحت تاثیر میرود، نیازد دارد تا شما مردم مهربان دست این طفل را بگیرد و شریک درد و علاج مادرش شوید.

مدینه دخترک معیوبی که 17 سال دارد ،وی به اثر نرسیدن واکسین در هنگام کودکی و یا ممکن کدام دلیل دیگر فلج شده است . این دختر با وجود تمام دردش ،که از یک طرف توان راه رفتن را ندارد و جانب دیگر در یک خانواده فقیر زندگی میکند که توان برا ی تداوی دختر خود را ندارند رنج میبرد ،اما استعداد سر شار این دختر هر انسان با احساس را به حیرت می اندازد ، وی شاعر و طنز نویس خوبی است ، به همکاری شما برای تداوی نیاز دارد، اگر شما توان مالی و یا تماس به کدام ارگان و شفا خانه را دارید که فکر میکنید میتوانند کمک مدینه را نمایند با من به تماس شوید، دوستان و همکاران تیم صحی کشور های خارجی و داخلی به خصوص تیم های صحی قوای ایتلاف کشور همکار ،المان را در زمینه تداوی این دختر ک معیوب و با استعداد را از همه پیش دعوت میکنم.

مدینه اکنون از کمر به پایین فلج است اما قبلا وی یک دست اش نیز فلج بوده ولی به اثر تداوی صحت یافته ، اکنون خانواده وی که خواهران و برادرن مدینه همه طفل اند و پدرش مامور در میدان هوای کابل است، توان مالی از این بیش را ندارند که دختر خود را تداوی نمیاید.

مدینه برا ی تداوی خود به خصوص ساختن پای مصنوعی به شفاخانه مراجع کرده اما نظر به مشکلات اقتصادی دوباره به خانه با اشک برگشته ، تصوردارم شما رسالتآ با این خواهر محتاج تان همدردی خواهید نمود.

هر یک شما خواننده هارا به همکاری دعوت میکنم ،برای معلومات و سوال با این ادرس به تماس شوید.

Liza.kohstani Gmail.com

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • دوستان کابل پریس سلام ! قصی سهراب و مدینه ره خاندوم . آیا کسی پیدا میشه که به مه ای عنوان ره یک کمترک تشریح بکونه سریم خلاص نشود. تشکر.

  • حاجی صاحب سلامالیکم عید تان مبارک ، روزه و نمازا و طاعات و عبادات قبول ! امشو کمی گک وقت پیدا کدوم و خبر دوستاره ده کابل پرس جان گرفتم . از همه کده نوشتای شماره می پالوم که نشه باز همو طبع شعر سازی تان توتق نکده باشه و یگان شعرکی ره نوشته نکده باشین . دیدوم که یک سوال کدین و یک جوانی هم پیدا نشده که همی سوالک مقبولک شما ره جواب بته ؟ اینه دیدین که همه ره مانده ، مانده ده امی نوشته خوارک ما بندلک ماندین که مام مثل شما همی جنجاله پیدا کده بودم . اینالی مه بر شما میگوم که همی خوارک ما اگه ایجاده ایجاب بسازه امکان داره راه چومچقکی ره برش پیدا کنوم ، ده غیر صورت کوزه گرفته که هر سو بدوم راه گومک راه گومک خاد شدوم وپیدا نخاد کدوم .

   ای سوال شما یک فارمول دیگم داره حاجی صاحب طور مثال : اینه مه ده مزار تولد شدیم ، بگوین خو ! یانی که مزار احساس مسلمانی ایجاد می کنه ، یک طرف قضیه و طرف دیگیش انسان دوستی باشه . حاصل ضرب فارمول ایتوحل میشه که مسلمانی مزاری ها ضرب انسان دوستی مزاری ها میشه و حاصل ضرب صفر میشه یانی که گویدرگو . اگه جم می شود خوبتر میشد . پس ازی قضیه ایتو برداشت میکونیم که مزار یا احساس انسان دوستی ایجاد میکنه یا احساس مسلمانی ! مه خو از نوشته خوارکم امیتو برداشت کدوم ، اگه کدام جوان دیگه ای جواب درست ای فارمول پیدا کد به لیاظ خدا به داد مه و حاجی صاحب برسین که اگه نی چورت کده چورت گده پاگل خاد شدیم .

   حاجی صاحب اینی ره میگن چمن با در و دروازه و دیوال های گانکریتی . اگه مرد هستین داخل شوین !!

  • مزاری جان قندیم ! عیدی شوما ام مبارک باشه . داخلی حاجیا و غازیا ." بچه دیوال های کانکریتی جور کده " شوما خو بتر رسوا کدین . اگه دیوالیتان کانکریتی نی که کلوخ دیوال ام میبود مه د او قناعت میکوم . دیوالتان پخسه یی ام نبود که پخته یی بود که د یک پوف د هوا باد باد شود . نگوفتین که چطو . چطوریش ایکه اگه دیواله پوخته میزدین حالی ایقه چیغس زده نمی گوفتین که بلیاظ خدا یگان جوان بیایه و ما ره بفامانه که از چورت کدن پاگل نشیم . د اول قریب کده بودین خو باز سری کلاوه از پیشتان ختا خورد و جر و بنجر شود . لاکن مه ازی جر و بنجر شوما و عقلی خدا دادی خودیم یک بینی خمیری بریتان جور کدوم . مه خو مردانه و کاکه کاکه د درونی ای قلای بی در و دیوالیتان درامدوم . خدا بکونه که د کونیش فی کشیده نتانین . چیرا که ای خاهرک شاید د خارج تولد شوده و د غم مردوم بیچاری هموطنی پدری و مادریش میباشه و امی ره میخایه بگویه که خیرست که محل تولد مه د ای ملک نباشه انسانیت و شرافتیم بگوفتی شوما ایجاب میکونه که غمخوریشان باشوم و ما ام او ره د ای کار اگه مثلی نجیب جان کومک نتانیم تشویق میکونیم . بهر مقصدی که باشه از کار های نیک و بشر دوستانه میباشه . حالی ای عنوانه باید صحی بکونیم

   1- محیطی تولد ، احساس انسان دوستی را ایجاد نمیکند .

   2- بری احساس انسان دوستی محیطی تولد شرط نیست .

   3- محل و زاد گا ، احساس انسان دوستی را ایجاد نمیکند .

   4- زادگاهی اصلی به انسان احساس دوستی نمیته بلکه انسانیت و شرافت است که ایجاب دوستی ره ایجاد میکونه .

   اگه نی ایتو وطنکیش خوبیش نمیایه ؟

   5- ضرور نیست که انسان با کسای دوستی بکونه که د اونجه خون نافیش ریخته شوده باشه .

   خیر باشه خوارک خفه نشوه خانی بابیش آباد که از وطن دور پیدا شوده و د غمی وطن بابایی خود استن و د اونجه باز ام بلا کدن که از سرپلی کده خو سواد دار استن و از مزاری کده ایساس مند . بیغم باشین ما از عنوانیتان تابیری خوب میکونیم .

 • کابل ۱۳۸۵

  ایکاش

  ایکاش تا سرود سپیدار می شدم

  یک برگ سبز سایه دیوار می شدم

  یک خوشه بسر گندم و یکدانه امید

  مرحم به چشم کودک بیمار می شدم

  ایکاش ماه بودم و ایکاش آفتاب

  هنگام شب زوسوسه بیدار میشدم

  ایکاش دست همت من می رسید کجا!

  رنگین کمان خلق تبه کار می شدم

  ایکاش توته رخت زمستان و لقمه نان

  بر کودک برهنه سزاوار می شدم

  یک بوسه حریر نفس های من نثار

  بادا!برایتان که شرمسار می شدم

  لام - سین .

 • پس از اختراع ماشین های فکس و کامپیوتر و تلفن بی سیم و وسایل دیگر از این قبیل , انسان از خط خدا فرا تر و ورا تر رفت , پس از انجام پیچیده ترین جراحی ها ی قلب و چشم و مغز بوسیله دوکتوران انسان از سرحدات موسی و عیسی و محمد با سر بلندی گذر کرد .

  • بوزغاله جان نگوفتی که ای اختراعاته کتی مغز و عقلی کی جور کده ؟ انوز نو بشریت کتی ای عقل و مغزی خدا داد جراحی کدنه یاد گریفته و خداوند توانا و حکیم او ره ساخته . اگه بشریت نر است یک مگسه خو جور بکونه تا بوزغالا سریش بنازه .

 • ( از لباس کهنه ات خجالت نکش - ار افکار کهنه ات شرمنده باش . ) انشتاین

  بسیاری افراد میگویند ( ما فقط خدا را قبول داریم نه چیزی دیگری را ) که منظور شان از چیز های دیگر همان واسطه ها دلالان دین از پیامبران شان گرفته تا ملاه ها و اخوند ها وطالب ها و امامانشان میباشد . البته جای خوشحالی است که این گونه افراد به نیم راه اگاهی رسیده اند و در راه رسیدن به حقیقت بزرگ گام نهاده اند . و به زودی مانند ان سیمرغ های جستجو گر جز خود خدایی را نخواهند یافت . ولی باید انهایی را به اندیشیدن واداشت که هنوز اسیر فریب های بزرگ ادیان باقی مانده اند .

  • خداوند خودیش قدیم است و ما ام او ره از روزی که دیست راست و چپی خوده شناختیم میشناسیم و تا آخر خات شناختیم و ای افکار شناخت هر چه کونه شوه قویتر میشه . پایه دار تر میشه و پور افتخار تر میشه و هرقدر شناخت کمتر شوه ایمان کمرنگ تر میشه و خجالت آور تر میشه و آدم احمق تر مالوم میشه . " ها " ناگوفته نمامه که بری شناخت خوبتر و بهتر خداوند دلالتی پیامبران ضروریست . خدا شناسی فقط بگوفتن نمیشه . خدای که تمام عالم ره بری ای مخلوقی نا سپاسیش یانی که بشر خلق کده حتمن کودام مقصد و مطلبی ام داره . حتمن اوامر داره منعیات داره هدایات داره . چه فکر میکونی که او خودیش راسن کتی ما و تو و یمدری واری آدم گپ زده بگویه که چه کار ها ره انجام بتیم و چه ره نتیم ؟ یا لایقی شانیش میدانی که با یک نفر ایماندار ما سخن گوفته بگویه که چه بکونیم و چه نکونیم . پس پیامبر یانی که پیغام رسان بکار است . و عقل ای ره ام قبول نباید بکونه که خدا ما ره خلق بکونه و ایچ د کار ما غرض نداشته باشه و خود سر ایلا کونه . اگه خدا شناس استی د ای نوقطی اساس باید فکر بکونی .

 • مسجد مکان گرد همایی روحانیون نیست , بلکه دیوانه خانه گنهکاران است .

جستجو در کابل پرس