صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت "افغان = پشتون" برای اقوام غیر پشتون (…)

تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت "افغان = پشتون" برای اقوام غیر پشتون یا تدوام نیرنگ های پشتونیزه کردن کشور

فراخوان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از کافه مردم کشور در رابطه با توزیع تذکره الکترونیکی با ثبت ملیت افغان = پشتون
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
دوشنبه 25 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

توزیع تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت "افغان = پشتون" برای اقوام غیر پشتون یا تدوام نیرنگ های پشتونیزه کردن کشور کثیرالملیة سرزمین افغانستان در گذشته و امروز، آن حقیقت مسلمی است که تاریخ این سرزمین بر بنای موجودیت آن شکل گیری نموده وهیچ کسی به هیچ عنوانی نمیتواند ازآن انکار نماید، مگر کوردلان وارونه نگری که همه چیز را از دریچۀ منافع خود نگاه نموده و مفهوم حاکمیت انحصاری قبایل منسوب به افغان = پشتون را طی سده های اخیر، خواهان تحکیم و مشروعییت بخشی، از طریق تعمیم جبری و غیر منطقی هویت «افغان» برای همه و امحای غیر مستقیم ترکیب چندین ملیتی کشور ما میباشند.

هرچندی که تلاش های تعمیل این سیاست در گذشته ها ازهرطریقی که صورت گرفته، معروض به ناکامی و یکی از عوامل اساسی ترویج بلا انتهای نفاق و تفرقه در بین باشندگان مجموعی این سرزمین بوده است، ولی هژمونیسم قبیله پرست افغانستان که اوج رشد ذهنی ایشان، تا به امروز هم از حد خود برتر بینی وعظمت طلبی های کاذب، بر بنیاد تصورات قرون وسطایی، بالاتر نمی رود، و ازهیچ درس آموزندۀ روزگار، هیچ چیزی را که ضرورت زندگی باهمی مجموع باشندگان این کشورنیازمند آن میباشد نمیآموزند، همواره و به اشکال مختلفی تلاش نموده و مینمایند که با استفادۀ سوء از نام افغانستان که یک نام تحمیل شدۀ استعماری توسط انگلیسها، در زمان زمامداری شاه شجاع ابدالی برای کشور ما میباشد، هویت نژاد پرستانه وعظمت طلبانۀ افغان = پشتون را برای مجموع باشندگان این سرزمین تعمیم، و از این طریق موجودیت اقوام و ملیت های دیگر را محکوم به نابودی نموده، یا حداقل درحد اقلیت های کوچک و غیر قابل محاسبه در معادلات روزمرۀ سیاسی و اجتماعی کشور تقلیل دهند.

ظاهراً تا به امروز قبیله پرستان حاکم در کشور، آنچه را که در آرزوی آن بودند، بصورت نسبی دراحصائیه دهی های خود به ملل متحد و دیگر منابع بین المللی که هیچ منبعی بجز از ارقام و احصائیه های ترتیب شده از جانب وزارت داخلۀ دولت های قبایلی دراختیارایشان نبود بدست آورده وتا مدتها جامعۀ جهانی را با معلوماتهای جعلی اکثریت بودن افغانها = پشتونها درین کشور، بر اساس آنچه در اثنای توزیع تذکرۀ نفوس، در گذشته ها جبراً انجام داده بودند و اکثریت افراد وابسته به غیر پشتون ها را بدون در نظر داشت رأی و ارادۀ آنها، در ستون ملیت ویا قوم افغان = پشتون وانمود مینمودند، فریب دادند. ولی در عمل افراد هیچ قومی از اقوام اوزبیک، ایماق، بلوچ، تاجیک، تورکمن، تاتار، هزاره، ، پشه یی، نورستانی، قزلباش، قرقز، عرب وغیره در قلمرو افغانستان امروزی، آگاهانه خود را افغان = پشتون بحساب نیاورده و هر یکی از آن واحد های اتنیکی بصورت طبیعی و انسانی تلاش نمودند که از هویت حقیقی و طبیعی خود در برابر این هجوم غیر انسانی دولت های قبایلی دفاع، و در برابر انواع دسایس منجمله افغان = پشتون سازی مقاومت نمایند.

در نتیجه تعمیل دنباله دار سیاست پشتونیزه نمودن کشور با شراکت دلالان سیاسی معامله گر و عناصر مزدور، چاپلوس و مقام پرست از اقوام دیگر کشور، با سو استفاده از نام افغانستان، نه تنها هیچ حاصلی به نفع اهداف و برنامه های پشتونسالاران ببار نیاورد، بلکه تخم نفاق وعدم اعتماد عمیقی را در بین باشندگان مجموعی این سرزمین بذر نمود که ریشۀ اساسی بزرگترین بدبختی ها تا به امروز هم از سرچشمۀ آن آب میخورد.

در شرایط دشوار و پیچیدۀ امروزی کشور نیز، پشتونسالاران مدرن یکبار دیگر با استفاده از همان سلاح کهن و شیوه های جدید، و بکارگیری خائینانۀ آن اختیارات دولتی مملکت که در قبضۀ خود دارند، در جهت استحالۀ هویت حقیقی افراد و گروه های وابسته به اقوام و ملیت های مختلف این کشور محیلانه وبی شرمانه وارد صحنۀ کار و زار گردیده و بازی اغوا گرانۀ ناکام، در تاریخ این سرزمین را، با تهیه وتوزیع کارت های الکترونیکی تابعییت راه اندازی نموده اند، ولی حقیقت این است که این نیرنگ ها دیگر کهنه شده و مردم متعلق به اقوام و ملیت های مختلف این سرزمین که از عمق بلا های مهیب تری، در دوره های گذشته زمامداری قبیله سالاران، در نبود کوچکترین امکانات دفاعی از حق و حقوق انسانی خویش، توانسته اند پاسدار بقای هویت های متعلق بخویش باشند. در امروز و فردا که شرایط جامعه از بیخ و بن تغییر خورده، و سیل توفندۀ زمان مهر جبری تحول و تغییر را با وجود مقاومت های مذبوحانۀ قبیله سالاران وارد عرصه های مختلف زندگی مردم نموده است، تحقق این آرزوی باطل محافل حاکمۀ شئونیستی بکلی محال است.

بدبختانه تا جاییکه حقایق جاری نشان میدهد، قبیله سالاران امروزی کشور ما نیز همانند اسلاف خویش خواهان ادامه همان سیاست های کهن با ترفند های جدید بوده و از آموزه های تلخ روزگار هیچ تجربۀ مثبتی را خواهان آموختن نمیباشند.

هر انسان با بصیرتی درین کشور بخوبی میداند که مشکل اساسی دیروز، امروز و فردای این سرزمین مرتبط با اکثریت یا اقلیت بودن پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، تورکمن نورستانی، بلوچ، پشه ای، هندو، سیکهه وغیره نبوده، بلکه درنبود یک سیاست ملی و انسانی دولت ها، در جهت حفظ حق خود بودن و باهم بودن عادلانه و دور از برتری طلبی های مجموع باشندگان این کشور در کنار همدیگر نهفته است که اگر در گذشته عدم رعایت آگاهانه و پلان شدۀ چنین سیاست حیاتی از جانب دولتها، باعث خلق شدن این همه بدبختی و نفاق در بین باشندگان این کشور گردید، در آینده مسلماً عواقب بدتر ازین را هم که غیر قابل پیش بینی و تا سرحد ازهم پاشیدن این سرزمین به مثابه یک دولت، ممکن است انکشاف نماید، از نظر دور نباید داشت که رسیدن کار بدان مرحله خود فاجعۀ عظیم ومسئولیت آن هم بدوش قبیله سالاران حاکم در کشور خواهد بود.

بناءً مسألۀ چاپ و توزیع کارت های جدید تابعیت الکترونیکی با ثبت هویت تقلبی "افغان = پشتون" برای اقوام غیرپشتون، واضحاً ادامۀ همان تلاشهای گذشته با بکارگیری شیوه های مدرن و تکامل یافته ترآن است که مسلماً این هموطنان عظمت طلب و انحصار گر ما میخواهند، آنچه را که طی سالیان متمادی با استفاده از زور، تهدید، تاریخ سازی های جعلی، فریب دادن مردم ساده و بیسواد در اثنای توزیع تذکرۀ تابعییت، راه اندازی جنگ ها، پاک سازی های قومی وهزاران حیلۀ دیگر موفق به تحقق آن نگردیدند، اکنون با بکارگیری سلاح مدرن و استفادۀ سوء از نام تخنیک الکترونیک بر آورده سازند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در حالیکه از مشاهدۀ تداوم این گونه سیاست بازی های مزورانه و عوامفریبانه وغیر انسانی درین شرایط دشوار تاریخی، به شدت متأسف بوده و حاصل آنرا به نفع هیچ یکی از اقوام و ملیت های کشور ما نمیداند، از مردم سراسر کشور صمیمانه تقاضا بعمل میآورد که برعلیه این اقدام نفاق افگنانه و انگریزی با تمام توان خود مقاومت نموده و از عملی شدن توزیع این کارت های تحمیق و تزویر، به هروسیلۀ که میتوانند جلو گیری نمایند.
دعوت جدی ما از کافۀ هموطنان عزیز، بدون در نظر داشت تعلقات قومی، ملیتی، زبانی، دینی و مذهبی ایشان این است که، از گرفتن این کارت های سرکوب کننده هویت اقوام خودداری نموده و بدینترتیب همبستگی خود را با مبارزات دادخواهانۀ اقوام و ملیت های مختلف کشور در جهت پاسداری از هویت حقیقی ایشان در عمل تبارز بدهند.

بگذارید در وطن مشترک ما هریک از اقوام و ملیت های اوزبیک، ایماق، بلوچ، پشتون، تاجیک، تورکمن، تاتار، هزاره هندو، نورستانی، سیکهه، پشه ای، قزلباش، قرقز، پامیری وغیره با حفظ هویت حقیقی و تاریخی خود، شهروند متساوی الحقوق این کشور و هموطن همدیگر، به دور از هر نوع نابرابری ها بحساب آیند، تاخود بودن را در باهم بودن عادلانه تجربه، و مفهوم حقیقی زندگی را منحیث انسانهای متساوی الحقوق، در خانۀ مشترک از آن خود سازند.

با آرزوی درک وعملی ساختن این خواست و آرزوی انسانی از جانب همه افراد وطن

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

۲۴ اپریل ۲۰۰۱۱ میلادی

هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اعلاميه فدراسيون فرهنكى تركان افغانستانرا دقيق و بجا ميدانم و از ان بشتيبانى ميكنيم.روش فاشيستى دولت قبيله كه هدف ان محو هويت اقوام برادردرين سرزمين است.اين روش از 250 سال به اين طرف به طور سيستماتيك تعقيب ميشود,نامها اصلى قرا و قصبات را محو كردند و به عوض ان نامهاى از فاشيستان وطنفروشان و شاهان مزخرف و جبار را به انها كزاشته اند.بلا خره فاشيزم قبيله به اين هم اكتفا نميكند و قدمى در جهت نابودى ميبردارد.خود در جهل و بيهويتى سختى ميسوزد,بيكانه را كه دوشمن خاك, مال و ناموس كشور ماست در اغوش ميكيرد ولى با اقوام برادر اين سر زمين سر خصومت دارد.ما اين نام را كه از ما نيست و به يك اقليت قومى اين سر زمين مربوط است,بالاى خود نميبزيريم.و به فاشيستان قبيله هوشدارميدهيم كه از تفرقه اندازى و تجاوز به هويت ,نام و عزت اقوام غير بشتون خود دارى كند كه عواقب و خيم خواهد داشت.

 • بینا جان خرک

  تو باید از این اعلامیه دفاع کنی چون تو در حماقت سر آنانی را خاریدی که این اعلامیه را پخش کرده اند

  ولی اگر باز هم اصرار داری که حرف شما درست است پس لطفا ثابت کنید که واقعا" افغان = پشتون" است و افغانستان از" زمان شاه شجاع" "تحمیل شده " است.

  ولی قبل از اینکه از کدام سایت جاهلون که سویه و تحصیل شان برابر با صنف پنجم مکتب نیز نیست کدام سندی را کاپی کنید برایتان یک قصه میکنم.

  در لندن شخصی به نام لعل زاد که اصلا جیولوجی در مسکو خوانده است و بعد از مهاجرت به انگلستان به کمک اداره که فعلا از طرف یهودی های انگلستان رهبری شده و قبلا یهودی های مهاجر و فراری از دست نازی ها را کمک میکردند ، توانست فامیل خود را هم آورده و کاری هم پیدا کند ، برای دو سال تمام صفحات انترنیتی را با این ادعا که گویا او آریایی و پشتونها آریایی نیستند پر کرده بود.

  بعد از مطالعه چند کتاب این بیخبر بلاخره به عقل آمده حالا در نوشته یک یا دوسال اخیر خویش گفته که نه آرایانای وجود داشته و نه آریایی نژادی .

  من از شما و فدراسیون ترکتباران میخواهم قبل از اینکه دهن تانرا مانند چند قوم پرست جاهل بدون در نظرداشت واقعیت های تاریخی باز کنید و مانند فارس های فاشیست از آریانا ، قوم برتر ، افغان = پشتون، آریانا ، " افغانستان ساخته انگلیس " .... یکبار حد اقل تاریخ علامه غبار را بخوانید بعد بیایید و ادعا کنید.

  • دوستی گرامی از گفتار تان معلوم است خیلی ها فاشیست و پشتون پرست هستی اگر تو تاریخ را مطالعه کرده باشی افغان خص برای قوم پشتون گفته میشود نه برای دیگران چون در زمانیکه این سر زمین خراسان نام داشت این قوم را افغان میگفتند حتی فعلا هم تمام اقوام غیر پشتون شما را افغان میگیوند و در باره شخص لعل زاد شما حرف زدید مه او را میشناسم او یک دانشمند بزرک کشور است و یک مسلمان یهودی شدند خو کاری دیگران است فارسی زبان ها خو این خواص را ندارند و نه از قوم یهود هستند و باید گفت فارسی زبان ها هم تا حال وطن فروش نبوده این هم کار شمایان هست که گاهی به انگلیس فروختید و گاهی هم به روس ها و فعلا هم به امریکایی فروختید خلی ها نادان معلوم میشی

  • دوست عزیز:
   کسی که می گوید افغان=پشتون احمق بیش نیستند.و مه خیلی متاسف هستم به جوانان مثل شما که تا به حال خود را نشناخته اید.و می خواهیم چند مثالی برای تان از وطن فروشان قوم تاجک گوش زد کنم تا در آینده دچار کدام اشتباه نوشید:
   مسعود،مارشال،انور دنگر،ربانی....
   و شما برعلاوه وطن فروشی در فروختن ناموس تان نیز مهارت دارید.

  • بلی باور جان باور کردیم .

   این اقوام غیر اوغانیست که زنان خود را با حیوانات تبادله , یا چندین بار انرا به کلدار رد و بدل میکنند ملالی جان میوند یا شنواری هم فارسیوان است بخاطر خصومت ایکه دارد مثل کاکا شادگل میخواهد تا یگ کتله عظیم و اکثریت این وطن را بد نام بسازند .

 • بیش ازیک قرن است که پشتونهاازراه نوکری انگلیس این وطن رابه بیچارگی کشاندندوسعی کردندبرای زبان پشتوادبیات تعریف کنندوبرای هرشیئ اسمی گذاشتندوروزگاری که رادیوبه بازارآمد.اکثربه اصطلاح، ادیبان پشتون جمع شدندکه رادیوراهم پشتونیزه کنند. رادیورادروسط مجلس گذاشتندوگفتندظاهررادیوجعبه ماننداست پس نام اورا(دبلی) میگذاریم بعدگفتنداین موجودصداهم دارد گفتندپس اسمش را( جغ دبلی) می گذاریم این ازمسخره ترینهای کارادیبان پشتون بود.این زبان وحشتناک است سعی کنید طرفش نروید چون همه دنیامیدانندکه صحبت کردن بازبان پشتون یعنی نادانی ، عقب ماندگی ، خودخواهی ، انتحار،نوکری، فاشیستی ، ووو..... آیااین زبان ارزش آن راداردکه روی کارت الکترونیک چاپ شود؟ امیدوارم همه دست به دست هم بدهنداین روندرابه چالش بکشند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس