صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش > مایکل سمپلِ امدادگر اخراج شد!

مایکل سمپلِ امدادگر اخراج شد!

احمد بصيربيگزاد
شنبه 29 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تبصره :

درحالیکه اقدام رییس جمهور مبنی بر اخراج دو دیپلمات برجسته نمایندگی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از افغانستان به اتهام روابط مخفیانه با طالبان، یک اقدام شجاعانه تلقی میشود، التهاب فروانی را نیز موجب شده است زیرا این اقدام از یکسو مردم ورسانه ها را امید وار ساخته است که نهادهای امنیتی کشور از خواب بیدار شده ورفتار وعملکرد دیپلماتهای خارجی را کنترل میکنند ، اما سوی دیگر التهاب فروانی را در حوزه روابط خارجی افغانستان با کشورهای متحد استراتژیکی خودنیز سبب شده است.

مایکل سمپل عالی ترین دیپلمات اتحادیه اروپا درافغانستان ومیروین پاترسین مشاورارشد" یونما" یا نمایندگی سازمان ملل متحد دراین کشور که هردو تابعیت کشوربرتانیا را داشتند، به روابط غیر قانونی با طالبان متهم شده و علی رغم تلاشهای نمایند گیی سازمان ملل درافغانستان وبرخی کشورهای اروپایی، از کشور اخراج گردیدند.
اخراج جنجالی دو دیپلمات برتانیا، این ظن وگمان را تقویت میکند که اقدام رییس جمهور کرزی با مشاوره دیپلماتهای ایلات متحده آمریکا انجام شده باشد. زیرا آگاهان امور میگویند: پس از قضیه ی موسی قلعه در اواسط سال جاری مبنی بر واگذاری این السوالی به طالبان ، کشیدگی وشکاف عمیقی میان نیروهای آمریکا وبرتانیا سر این موضوع آیجاد شده وگفته میشود در همآهنگی این قضیه مایکل وهمکارش نقش اساسی داشتند.

اخراج این دو دیپلمات کار کشته برتانیا از افغانستان نشان میدهد که روابط دوکشورهمپیمان(آمریکا وبرتانیا) درنبرد با تروریزم ، دچار آشفتگی شده است.

هرچند که رییس جمهور بوش از عملکرد کشورهای عضو ناتو درافغانستان بارها انتقاد کرده وبرخی کشورهای عضوناتورا به سهلنگاری درانجام وظیفه وتامین امنیت متهم میکند ، اما آقای بوش هیچگاهی از نیروهای نظامی برتانیا درافغانستان ناراضی نبوده وبرتانیا را تنها متحد اصلی واساسی خود درمبارزه با تروریزم ، یاد کرده است.
اگر اخراج این دو دیپلمات با مشاوره ایالات متحده آمریکا آنگونه که ناظرین امورسیاسی میگویند، انجام شده باشد ، از یکسو سبب ناهمآهنگی نیروهای ائتلاف درجنگ با تروریزم که رو به گسترش است ، شده و از سوی دیگر این شکاف موجب میشود که مردم افغانستان به عملکرد نیروی ائتلاف در رویاروی با شبکه القاعده وطالبان با شک وتردید نگاه کند.
امری که درشرایط فعلی برای افغانستان درحال جنگ با تروریزم ، مانند نوشیدن جام زهر میماند. زیرا اردوی افغانستان با این تشکیلات فرسوده دروزارت دفاع ، نه قادر است امنییت نیم بند ونسبی را حفظ کند ونه توانایی مقابله با شورشیان وشبکه های تروریستی درکشوررا دارد . این خبربه همان اندازه که برای شورشیان مخالف دولت خبر خوش آیند است بیشتر ازآن برای مردم افغانستان تلخ وناگوار است.

زیرا مردم بخوبی آگاه است که اگر نیروهای نظامی خارجی درکشور دچار کشید گی داخلی گردند ، مطمینا امنیت نیم بند که وجود دارد با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

مایکل که بود؟

مایکل سمپل(Michael Semple) نام آشنا برای مردم افغانستان است زیرا او پیش از آنکه یک دیپلمات باشد یک امدادگر بسیار فعال بود. آقای سمپل پیش از آنکه به عنوان یک دیپلمات در قالب یونما یا نمایندگی سیاسی ملل متحد مشغول به کار شود به عنوان یک امدادگر وشخص بشر دوست برای مردم افغانستان مطرح بود .زیرا او در سخت ترین شرایط ودر بد ترین وضعیت برای مردم کمکهای فروان انجام داد.

مایکل سمپل در دهه نود به عنوان کارمند دریکی از موسسات کمک کننده خدمات فروانی به مردم نیازمند رسانید او دراوج اقتتدار گروه طالبان درحالیکه بسیاری از موسسات خارجی وکمک کننده افغانستان را ترک گفته بودند، مردم زیر فشار را تنها نگذاشت.

زمانکه گروه طالبان با حمایت برخی کشورهای منطقه به کشتار وتاراج دارایهای مردم شمالی وهزارجات مشغول بود ، مایکل به داد مردم می رسید .

من یادم هست وقت که مایکل وارد بامیان میگردید، مردم ازاو به عنوان یک انسان بشر دوست استقبال به عمل می آورد .مردم رنج کشیده بامیان خاطرات بسیار نیک از اودر ذهن دارد زیرا آنگونه که بامیانیها میگویند: مایکل یک امدادگر وانسان بشر دوست بود. اوکسی بود که درقالب موسسه" اکسفام" کمکهای پزکشی وغذایی زیادی به مردم رسانده بود.

مایکل سمپل تنها انسان امدادگری بود که پس از قتل عام مردم یکاولنگ توسط طالبان به ده ها خانواده بی سر پناه ونیازمند کمکهای غذایی وپزشکی رسانید واز هیچ کمکی دریغ نکرد اگر امروز از جنایت طالبان در یکاولنگ وبامیان عکس وتصویری در دست است، توسط مایکل سمپل تهیه شده ودر دست رس نهادها ورسانه های بین المللی وبشر دوست جهانی قرار گرفت.

یکاولنگیها میگویند: زمانکه طالبان مردم مرکز یکاولنگ را قتل عام کرد مایکل درآن هنگام به داد مردم رسید . او درشرایط سخت که عکس وفلم گرفتن از سوی طالبان مممنوع قرار داده شده بود؛ از این جنایات قلم گرفت ودراختیار سازمان دیده بان حقوق بشر قرار داد که امروزه به عنوان بهترین وتنها ترین سند قابل قبول یاد میشود.

مایکل درزمان حاکمیت طالبان به سخت ترین نقاط افغانستان سفر میکرد تا از مشکلات مردم گزارش تهیه نموده وبرای آنها کمک برساند او نه تنها مناطق هزاره جات را نقطه به نقطه بلد بود که مناطق جنوب ومشرقی را نیز با پای پیاده طیی کرده بود. بنا براین مردم این مناطق از مایکل پیش از آنکه به عنوان یک دیپلمات یاد کند اورا یک امدادگر وانسان بشر دوست میشاسد.

اواز معدود دیپلماتهای خارجیی بود که به دوزبان دری وپشتو به خوبی مسلط بود وسخنرانی میکرد. آقای سمپل پس از سقوط حاکمیت طالبان به عنوان مشاور ارشد نماینده خاص سر منشی ملل متحد در امور افغانستان از سوی ابراهیمی برگزیده شد.

اودر لویه جرگه اضطراری نیز مردم ودولت افغانستان را کمک فراوان نمود آقای سمپل که سمت مشاور نماینده خاص سرمنشی ملل متحد را به عهده داشت به عنوان یکی از گردانندگان برگزاری لویه جرگه خوب عمل کرد اوپس از آنکه دوره آقای ابراهیمی به پایان رسید به عنوان نماینده جامعه اروپا در افغانستان باقی ماند. وسر انجام مایکل سمپل به اتهام روابط غیر قانونی وپنهان با طالبان از سوی دولت افغانستان متهم شد ه واز کشور اخراج گردید.

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاش اقای کرزی درمقابل رهبران نام نهاد جهادی واشوبگران دزدان وقاتلين مردم همچنان جدی وقاطع عمل ميکرد.

 • سلام!

  دوست عزيز - من تعجب ميکنم که شما افرادی چون مايکل و ماروين را دوست مردم افغانستان ميگوييد. من هر دو را ميشناسم.

  به گونه شخصی مايکل واقعا يک انسان دوست داشتنی است. ولی در رسميات من سواليه کلانی را در مقابل اسمش ميگذارم.
  تاجاييکه من ميدانم موضوع دوکتورای موصوف همين باميان بود. از انرو کوچه به کوچه باميان را بلد است. البته زبان دری را قبلا اموخته بود. به هر حال انسان با فهم بود و من هر باری که ميديدمش هما ن قهرمان کتاب به اصطلاح بازی بزرگ به يادم می امد که کشور از ايرلند بود.

  درمورد ماروين بايد گفت که او ادم چوتار و حرامزاده يی است که اگر با او گپ بزنی بعد ميدانی. ماروين هم کارمند يک موسسه امداد و یک انسان کاملا بی سويه در سالها ۱۹۹۵ به بعد در شمال بود ولی ۲۴ ساعت با دوستم بود و جاسوسی ميکرد. يک امدادگر را به کار هاديکر چی؟ مگر بالاخره ماروين حيثيت ريبيس ستادارتش دوستم راکسب کرده بود. قومانده ميداد. ميدانم که باورش به شما سخت است.

  يک پرابلم بزرگ ما افغانها همين است که بسيار خوشباور هستيم — به شمول خودم.

 • کاش افای کرزی در مقابل جنگسالاران و گروهای دهشت افگن جهادی هم قاطعانه وشجاعانه ميتوانست تصميم بگيرد.

 • من این دو نفر را نمیشناسم اما در دفتری که اینها کار میکنند یک ایرانی قد پخچ و چاق است که با پاسپورت کانادایی و فرانسوی کار میکند. برای من ثابت شده است که تنها کمال این آدم جاسوسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به شمول سپاه قدس است. باید به جای این دو نفر این کرم فربه اخراج میشد.

  • این اولین بار نیست که وجدانهای بیدار در افغانستان بخاطر فعالیت های انسان دوستانه اش مورد ستم،توهین،تهدید،ویا اخراج از کشور میگردد. بلکه بار ها این اتفاق افتاده است آیا خانم سمر نیز تهدید به مرگ و اخراج و هزاران تهمت و توطعه ی دیگر تا بحال نشده است کشوری که سیاستش بر مبنای ظلم وتبعیض و بی عدالتی استوار باشدو قدرت سیاسی نیز بدست انسانهای متعصب و نژاد پرست باشد بدون شک مانع از کارهای انسان دوستانه میشود. برای آقای مایکل سمپل واقعا متاسفم ایشان امید مردوم مناطق محروم افغانستان بود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس