در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > وصــیت محــترم حــامــد کــرزی به فــرزند دلبــندش مــیرویس جــان در بابت (...)

وصــیت محــترم حــامــد کــرزی به فــرزند دلبــندش مــیرویس جــان در بابت حفــظ چــپن و تخــت و تاج !

شمس الحق حقانی
يكشنبه 23 اكتبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

وصــیت محــترم حــامــد کــرزی به فــرزند دلبــندش مــیرویس جــان در بابت حفــظ چــپن و تخــت و تاج !

فامیدی میرویس جان !
هر وختیکه مره از تخت به تابوت ماندی میتانی ای چپن سبزه بپوشی ، اما هوش کنی بچم که امانت پدر ره خوب نگاه کنی چرا که پدرت او ره به بسیار مشکلات و مشقات تا امروز حفظ کده و بری حفاظتش حتی آبرو عزت خود ه از دست داده !
هوش کنی که فریب قصه های مفت دیموکراسی و انتخابات ره نخوری ، بچم دیموکراسی چیزی خوب اس از برکت دیموکراسی مه یکعمر حکومت کدم ولی آدم هوشیار از همی دیموکراسی هم فقط چیز های بدرد بخور شه میگیره ، خربوزه هم که یک میوه بسیار خوشمزه اس ولی هموره هم باید از پوست و دانه جدا کنی که تا خورده شوه.
ده دیموکراسی هم همی انتخاباتش به درد ما نمیخوره ، اصلاً ای چیز ها ده رنگ ما نمی شینه ، از پنجهزار سال تا امروز ده ای ملک کس تاج و تخت به مفت ایلا نکده ، همیش از پدر به بچه مانده و یا کسی دیگه بزور گرفته و صاحب تاج و تخت ره کشته یا کور کده ، آه بچم ای قانون اوغانستان اس و شاعر هم دری بابت گفته :

حلقه ای پیر مغانم ز ازل بر گوش است ... بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

از بابت کاکا ربانی نامراد شکر که بیغم شدی اگه نی او به آسانی از چپن سبزت دست بردار نبود ولی فکرت باشه که کاکا گلوی راکتیار ، کاکا سیاف قصاب و کاکا عبدالله چشم لق آدم های بسیار خطر ناک هستند که سرمه ره از چشم می زنند و اگه کمی غفلت کنی چپن ره از جانت زده و بتو نصیحت هم خواهند کد که جان کاکا باید چپنته مثل ما ده کرتیت پنگ می زدی که گم نمی شد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://www.facebook.com/pages/Sms-Haqani/143697859046079

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • سوء ذن
  ز ازبک ها چپــن داری حامـــدا
  بوی مـشک خـــتن داری حامـــدا
  علی کــاکــا، حسین مامای تو انــد
  چه غم تو از وطـن داری حــامــدا
  ســخـنگــوهــاهـمه بلـبل زبان اند
  تو لیک زاغ و زغن داری حــامـدا
  زحسنت گـــر بگـــویم دلـــربائـــی
  عجب چشمک زدن داری حـــامــدا
  ترا گــویند یگان شب درمحافـــل
  لبــاس زن به تــن داری حـــامــدا
  شنیدم با ناقلیـــن خـــویشی کــردی
  ازین خاطر دو زن داری حــامـــدا ؟
  زتـــو گــفتـــند کسی حامــل نگردد
  پــس از کی سوُ ذن داری حـــامــدا ؟
  من وتـــو هیــچ همســـایه نبـــودیــم
  چرا تــو شک به مـن داری حـــامــدا
  نه تنها همچــو مـــن صرف دشمن
  هـــزاران قـــبر کـــن داری حامدا

جستجو در کابل پرس