محمد جواد سلیمی

من آنم که ازسنگ آئینه سازم*من آنم که اززهر نوشینه سازم.

nawayeandisha

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس