خرگوش انقلابی

خرگوش حیوانی است ضعیف. دست های کوتاه دارد و پایهای دراز. چون بخعرب گوید هر که کعب خرگوش با وی بود، دیو از وی گریزد... سپد، هر دو چشم وی مفتوح بود و هیچ نبیند... عرب گوید هر که کعب خرگوش با وی بود، دیو از وی گریزد... اگر خون خرگوش در چراغدان کنند و برافروزند، چنان نمایند که مردم چای در آب دارند...عجایب نامه ی محمد بن محمود همدانی سرشار از معلوماتی است همچون آنچه در مورد خرگوش خواندیم. در پایان کتاب تصویر خرگوش تصویر موجودی است که نیروهایی رازآمیز دارد و اگرچه بسیار کوچک است موجودات موهوم و اجنه و دیو گرد او نمی گردند! خرگوش همچنین نماد جسارت است به گونه که در مناطق بسیاری خوردن گوشت خرگوش به افزایش نیرو در انسان کمکی قابل توجه می کند!

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس