علم و دانش

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

طرح ملی مبارزه با بی سوادی!

يكشنبه 26 آپریل 2009, توسط کامران میرهزار

در آنطرف زنده گی و مرگ

چهار شنبه 22 آپریل 2009, توسط مزاری

در همین بخش

جستجو در کابل پرس