صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > فساد و روابط خانوادگی در وزارت معارف!

فساد و روابط خانوادگی در وزارت معارف!

نويسنده و فرستنده سند: تراب
چهار شنبه 30 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قبلا درمورد وزارت معارف کشور به دنباله عکس هايی از مکاتب در ولایت دایکندی چند سطری نوشته بودم و اینک میخواهم برای نمونه درمورد یکی دوتن از مشاوران آن وزارت چند سطری دیگر ارایه نمایم که کاپی یک قطعه مکتوب نیز تقدیم می شود و قضاوت را به خوانندگان کابل پرس? می گذارم. امیدوارم آنعده دوستان که به اثر تعصبات زبانی وقومی طرفداری آقای اتمر را می کنند آزرده نشده وبرای دریافت حقایق تلاش نمایند .

محترمه نرگس نهان قبلا در مربوطات پوهنتون کابل ایفای وظیفه می کردند که با توجه به ناکارایی شان از آنجا اخراج و در وزارت مالیه مشغول کارشده و در آنجا هم نتوانست مفید واقع شود وبلاخره منحیث مشاور جناب اتمر تقرر حاصل و دارای صلاحیت بیش از حد بوده تا آنجاییکه اگر امضای موصوف در اسناد خریداری وزارت نباشد جناب وزیر قبول نخواهد کرد.

به همکاری خانم نرگس یکی از اقارب شان به اسم محمد زیبر که قطعا در امور ساختمانی و انجنیری تحصیلات ندارد، بحیث مشاور در آمریت عمومی حفظ ومراقبت وزارت معارف مقرر شده و جالب اینست که دفتر حاضری و پرداخت معاشات موصوف درریاست دفتر وزیر صورت گرفته و به کسی معلوم نیست که چند معاش دارد. در روز های اخیر درمعاش اش که مقدار آن را کسی آگاهی ندارد مبلغ پنجاه دالر افزوده شده است .

کسی که خودش در یک رشته تحصیل نکرده وکدام تجربه نداشته باشد دیگران را که مسلکی هم باشند چگونه مشوره خواهد داد ؟ واز طرف دیگر آیا لازم است یک آمریت عمومی مشاور داشته باشد ؟ نامبرده در مکتوب شماره322 امضايی نموده که خط وکتابت او نیز جای درنگ است و کلمه استحضاری را اسعاری نوشته که خود نشان دهنده پایین بودن سطح سواد موصوف است و معلوم نیست دیگران را چگونه مشوره داده و راهنمایی خواهد کرد ؟! در سند زير نيز واژه "گزارش"، "گذارش" نوشته شده است.

آيا حنيف اتمر کور است؟

عکس هايی از وضعيت اسف بار يک مکتب در دايکندی؛ مانند مکاتب ديگر اين ولايت

عکس از اجمل آرين پور

شنبه 26 آوريل 2008


دوکان معارف: ان جی اوی تمام عيار

از اصلاحات خبری نيست، فقط پول بالا و پايين می شود!

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: کامران ميرهزار

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • قربان تان!

  شما راست مي گوئيد و لعنت بكسان كه قومي و زباني قضاوت كنند. اما وقتي بودجه انكشافي مي گوئيم و سيستم جذب كمك ها از كشور ها براي انكشاف معارف و بازسازي مكاتب از يكطرف مطرح باشد و سيستم كهنه اداري كه متاسفانه اكثر مامورين نه بعلت ناكاري بلكه بعلت مشكلات قابل درك با سيستم جديد كه دونر ها مي خواهند آشنا نباشند يك آمريت مالي بمشاور ضرورت دارد. استحضاري را كه گفته ايد اسعاري نوشته، شما درست مي گوئيد ظاهراً همانطور معلوم مي شود اما مي دانيد كه اگر بسياردقت كنيد استحضاري است ولي با رسم الخط متفاوت و بگفته مردم خط شكست. زيرا ياداشت ها بعجله نوشته مي شود. گذارش را بيخي درست گفتيد غلط است اما مكتوب را كس ديگر تايپ مي كند نه خود آدم و هميشه تايپست بسويه يك ژورنالست سواد ندارد اگر ني مقاله نوشته مي كند. شايد غلطي در تايپ باشد و هر كس غلطي مي كند. اكثرا اجير مي باشد و از روي ياداشت تايپ مي كند و بسيار شان تنها تايپ كرده مي توانند و از خود هيچ چيز نوشته نمي كند.

  نرگس نهان نه بيكاره بود و نه هم بيسواد، يك كس كه رياست عوايد وزارت ماليه را كار كرده باشد آيا مي تواند بيسواد باشد. چرا در آن جا ناكام نماند در كارها؟ در اين جامعه مردسالاربا زن ها بايد همين طور برخورد شود جاي تعجب نيست.

  • نفر اول استحضاري را درست نوشته كرده ولي نفر دوم كه خط روشن تر دارد براستي كه غلط كرده است. چرا از روي همان نفر اول كاپي نكرده؟ خو اين غلطي ها را خير است كدام گپ كلان نيست.

  • سلام به خوانندگان کابل پرس? ! درکاپی مکتوب واژه گزارش انقدر قابل بحث نیست اما نداشتن سواد کافی برای یک مشاور(محمد زبیر)در امریت حفظ ومراقبت که حد اقل مشاور باید لیسانس درامور تعمیرات باشد, نادرست است و فقط نتیجه روابط با اشخاص بلند پایه بوده میتواند وبس .وقتی وزیر خودش تحصیلات نداشته باشد از مشاورین اش چه توقع است ؟! چند حرفی درمورد ایشان از یک دوست شنیدم که منحیث چلنج به شما ارایه میگردد اگر واقعیت ندارد لطفا جواب انرا جناب وزیر ارسال نمایند تا ما در روشنی قرار گیریم . جناب اتمر صاحب با رها کردن تحصیل دردوران مکتب شامل کورس مستعجل در بخش استخبارات در شوروی وقت شده وشش ماه کورس را تعقیب نموده و شامل کاردرریاست شش خاد شده وبعدا نظر به واسطه که داشت وجنرال عاصم واسطه شان بود در لوای دوم گارد ملی انوقت منحیث مسوول تبلیغات مقرر(نیمه دوم دهه شصت )و درمدت بسیار اندک بکمک دوستان خود رتبه ها را حاصل وبلاخره جنرالی گرفته و درسالنک پایش شدیدا زخم برداشت که بعدادر زمان حکومت مجاهدین درپشاور درموسسه ای ارسی در بخش پذیرش وظیفه گرفته و به کمک یکتن از کارمندان خارجی ان دفتر برای مدت محدودی در لندن کورسهای رافراگرفتند که درهمه حالات همانا تیزی و طرز روش شان با جانب مقابل مفید واقع شده و بلاخره امروز دروزارت بسیارمهم که به یک شخص بسیار دلسوز وتحصیل کرده که درجه دوکتورا داشته باشدضرورت دارد, مقرر شده اند که از اثر لطف جناب کرزی میباشد و متاسفانه در وزارت معارف دیکتاتوری بوجود امده وکسی ازکارمندان به مطبوعات شکایت کرده نمیتواند چونکه جناب وزیر به همه مکتوب داده که هیچ کس حق مصاحبه را ندارد و در شرایط کنونی که ازادی بیان در قانون اساسی تضمین شده انرا نقض نموده و خود باعث بیقانونی درجامعه میشودکه اعتصابات معلمین در روزهای اخیر درلیسه های حبیبیه, امانی , استقلال, و انصاری هم نتیجه کارها ووعده های بیشمار جناب اتمر بوده میتواند وروز پنجشنبه گذشته چند تن از نماینده های معلمین با جناب وزیر ملاقات نمودند که وزیر صاحب باز هم مثل همیشه یک هفته وقت خواست ودر جواب شان بعضی از معلمین حرفهای شانرا ابراز داشتند که اگر جناب وزیر وجدان سالم میداشتند همان لحظه باید استعفی مینمودند که نکرده ومعلمین را گفتند شما به پارلمان بروید وبا وکلای تان عرض وداد کنید و....

  • مقصد غلطی خورد وکلان نیست بلکه اصل مطلب اینست که چگونه یک شخص که حتی سواد کافی نداشته باشد در بخش ساختمانی و حفظ و مراقبت مشاور مقرر شود ؟!!

  • آیا از فامیل های اتمر کسی اطلاع دارند که دست بدست هم داده در وزارت های مختلف بخصوص وزارت خارجه چطور جابجاشده اند.

   1- کاکای محترم ایشان شخص دوم سفارت در کانادا
   2- پسر کاکای ایشان شخص دوم در یکی از کشور های اروپایی
   3- چند نفر نزد دیگر عنقریب از وزارت خارجه عازم امریکا میشود.
   4- یکی از روسا در وزارت مالیه
   5- از وزارت انکشاف دهات خو هیچ نپرس
   6- در ریاست جمهوری هاهاهاهاها
   7- ستره محکمه و لوی حارنوالی به به
   8- در وزارت معارف خو حق پدری ایشان است

   والسلام

  • دوست گرانمایه ازینکه از خانم نهان به حیث نماینده زنها دفاع کرده اید ،واقعا جای مسرت وخوشی است ولی ایا درافغانستان فقط خانم نهان است که زن است یانه چون او روابطی دارد ،که یک زن محسوب می شود .من به عنوان یک ازبک ، خانم هزاره ی را میشناسم که فارغ التحصیل ایران ودارای مدرک لیسانس است وچند ین وچند بار به وزارت معارف مراجعه کرده ولی کسی اورا حتی به حیث معلم استخدام نکرده است.همه هوطنان ما به خوبی می داند که کسانی که از ایران مدرک لیسانس دارد واقعا با سواد بوده وحتما باید از وجود انها درامورا ت مختلف اداری به خصوص شغل معلمی که شغل پیامبران الهی است ،استفاده نماییم.والبته من کسانی از قوم هزاره را می شناسم که برای اقای اتمر واحدی خبر چینی می کرد ند والان در پست ومقام های بلند نیز جای گرفته اند .
   به راستی با همه چیز میشود شوخی کردوبا هروسیله وحیله ای میشود سیاست کرد وحکومت نمود ولی با علم ودانش نمی توان شوخی کرد ونمی توان سیاست کرد.علم ودانش را همچنان که هست وهمچنان که ایجاب می کند باید فراگرفت تا بتوان مدارج عالیه ی انسانی وبشری را پیمود.
   نکته مهم دیگر اینکه من زمانی که اقای اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه بود ، جهت انجام کاری به خدمت ایشان رفتم بعدا ز صحبتهای مفصلی ،ایشان اظهار داشت که : کسانیکه در ایران تحصیل کرده اند از همه بشتر عرق ووجدان ملی دارند ولی با این هم اگر مراجعه کننده ی به وزارتهای محترم مالیه ومعارف بروند ، قبل از همه به چهره وسیمای انها نگرسته میشود وسپس به زبان وقومیت انها وسرانجام پاسخی که می شنوی این است که : ((تمام بستها پر است بیادر، جای خالی نداریم ، بعدا مراجعه کنید اگه کدام بست خالی بود ...))
   من به عنوان یک شهروند به تمام کسانیکه هنوز قومی می اندیشند ،پشنها میکنم که سعی کنند در تاریخ سیاسی -اجتماعی افغانستان روسیاهی برای خود به جا نگذارند .افغانستان دیگر به عقب بر نمی گردد .تمامی اقوام ساکن در افغانستان به درجه ای از اگاهی رسیده اند که نمی توان انها را فرفت وگولشان زد.اقای اتمر باید بدانند که با اوردن دونفر جاسوس ازبک وهزاره ، نمی تواند تحصیل کردگان این اقوام را فریب دهد .بهتر است اقای اتمر از بهتر ین تحصیل کردگان همه اقوام در تهداب سازی وزارت معارف که یک وزارت کلیدی است استفاده نماید ؛تاهم وزار ت خوب داشته باشد وهم در کارهای کلان سیاسی _ اجتماعی در ایند ه تحصیل کردگان این اقوام از اقای اتمر دفاع نماید.اما در حاضر اقای اتمر وزیر معارف است وزارت معار ف درسیطره قدرت او بنابرین صلاح مملکت خویش خسروان خودداند.

  • باسلام خدمت خوانندگان عزیز دررابط با پای جناب اتمر آنچه من به یقین میدانم این است که نامبرده پایش را درجنگ خونین جلال ابداد از دست داد که جنگ معروف است در حمایت از حکومت دکتورنجیب الله از دست داده است نه در سالنگ منظورم تصحیح است با وضاحت میشود گفت که یکی از خیانت های بزرگ کرزی همین تعین اتمر به عنوان وزیر وآنهم به عنوان وزیر معارف است بگفته شاعر هرچه بگندد نمکش میزنند وای بروزیکه بگندد نمک اگر اتمر دروزارت داخله در بخش امنیت وظیفه میگرفت زیاد جا ی تعجب نبود ...... ولی اینکه یک خادست آدمکش بیا به عنوان وزیر معارف ای
   فای وظیفه کند با یست به حال آن ملت گریست وماتم گرفت که چه آینده در پیش روی آن ملت قرار دارد خداوند اتمر و کرزی را یکجا به جهنم وصل کند والسلام مولوی حقگو

  • دررابط بانامزد آقای اتمر انچه واقعیت دارد اینکه نامبرده با دختر کاکایش نامزدبود و دخترک نسبت به اتمر با سواد تر بوده ولی از قضای رزگار از صورت ضعیف و اززیبائی محروم بوده است شاید انروزیکه نامزدشد بدرد اتمر میخورد و لی اکنون که اتمر نامراد به آب نانی رسید و به کرسی وزارت تکیه زد و از آمریکا و اروپا سر کشید بیجاره دخترک کا کا بدرد این لنگ پای بریده نمیخورد آقای اتمر به فکر آن شد که چگونه از شر نامزد و دخترکاکا خلاص شود با هزران نقشه وپلان دخترک را د رانجو به عنوان کارمند تعین نمود و از همان طریق راهی لندنش کرد وخودرا از شر آن نازیبا نجات داد اکنون جناب اتمر با خانم سفید اروپائی بوسنیائی معاشقه دارد و هرماه چند بار به حیله وبهانه راهی جرمنی و هالند میشود و ....... معلوم شود که کار با دخترک بوسنیائی به کجا میرسد شاید دخترک کاکا هنوز هم ازین معامله خبر ناشد ...... والسلام
   حقگو

  • Dear Haqgo brother,
   After reading your comment about Hanif Atmar’s personal life, it came to my mind that i have heard similar comments from other people in kabul a couple of months ago. First of all i have to thank you that atleast some has the courage to open up Sandoq Jenayat Hanif Atmar. He is not just a national traitor but a very dishonest and disloyal man who has no principle in life. We have heard about his wealth, NGOs and his foreign accounts, but you open up a very interesting subject, as i said i heard of this event, but after i read your comments i though i should make some research aobut the depth of this thruth. I got this infromation from some good employee of Wezarat Maharaf thoes who are fed up with his harsh rule. As well as i found very interesting contacts who used to work with this Bosnia Kosovan woman.The fact is that Hanif Atmar this owner and as kabul press? said the prince of NGOs has a long term affair with this white and Kafer woman while she was working with IOM, International Organization for Migration in Kabul, and her name is Tajma Kurt. The people that worked with this woman knew of this affair, because they started suspecting, Hanif Atmar regular visits to the guest house of this woman and after she got pregnent from whom God the Almight knows, he sent her to Jordon one of the Arabic countries and bought her a villa there, because she is looking after his illegitimate child. What he does now is, that he is going to visit her on his way back from each trip he makes to US and Europe, and recently he stayed for one week in Dubai on the way back from Paris conference and put one million of dollars that he gets from these western country for the children of our country in her account. and makees excuses to Mr. Karzai that he is meeting his Afghani fiance,in Dubai , and he belives him, because everyone knows about this engagement to his cousin. The truth is that he broke his engagment with his own Afghani fiance because of this Bosnian or Kosovan woman a Russian spy, but hide this truth from Media and others, because he is ashemed of what he has done. Some one should go and ask him, that where is ur fiance? why he is staying in Dubai after returing form his Europe trips? where did he gets the money to buy for his foreign Mahshuqa a villa in Dubai? ofcourse, he has miilions of dollors that belongs to our Maharaf and our nation, but he is pouring this money into the account of his Russian mistress in order to hide his illigitame affair, if you are interested to follow this more you will find the truth your self, bakhateri ke banda en mahlomat ra as besyar ashkhas nazdek ke ba in Shahzadi entakhabi NGO ha kar mekunand wa hamchonan karmand hai IOM dar Kabul, agar mekhwahid berawid wa porsan kunid ke on Khanamya Rosi Bosnyae ye Kosovaiu kuja shud, I wish the readers of Kabul Press try to get exact information (which i dont know) about these facts of his life one. his money, two: his properties . three: hie education: as the people from his ministry says, he left school from grade 7 and did do any Faculty, such as BA and how he got a Master without doing a BA? and other issues.
   Ba Ehteram zeayd your Brother Delsoz . ,

  • Salam Dear Brother, did you know that Hanif Atmar recently brought the Bosnian woman Tajma Kurt and his illegal child to his house in Wazir Akbar kahn, Shame on him this agent ghirat nest

 • hi to anybody. i am so sorry,i think its not new thing in Afghanistan.now every body that live
  in Afghanistan have to open their eyes.
  and i want to say President of Afghanistan, please wake up, wake up and see your ministry.
  and if its possible change them.becuase now after 7 year,see the condition of Afganistan
  most of people dont have bread to eat and there is no safe. just there is one
  way that change the policy of Afghanistan.
  dawoud from sweden

  • حنیف خان اتمر! اگر من به عوض شما میبودم،حتمآ استعفا میدادم.شما که غیرت ندارید.ضیاالحق و الباطبل یک کودتاچی و ظالم وقاتل بود.تو خودت او را تعریف کرده ای.وای به حال ملت افغان و استقلال او.

  • مردم بخون تپیده ما شمارا بخدا قسم آخر ازیک خادست کافر بیخدا چه انتظاری میتوانید داشته باشید حیف اتمر که خود یک خادست است و پای لنگش نشان ننگ زندگی اوست این بی حیا اگر وجدان میداشت هرگز مسئولیت معارف را قبول نمیکرد و لی کجاست حیا غزت و شرف...

 • چی گپائی می زنن شما !

  سه روز پیش دو وزیر بی کفایت مسئول تأمین امنیت، بینی رئیس جمهور ره بریدند و از او کده پیشتر گریختند کسی ده قصش نیست شما پشت غلط املائی می گردن !!! نوش جان اتمر و کل کابینه.

  فکرتانه طرف سال دگه بگیرن که همتو آدم بی کفابت، بی اراده و ساده لو باز رئیس جمهور نشه !

  تشکر

 • dostan salam . az barai khuda ta bakai in na ahlan sare Qudrat ba shad khodai pak khodash rahm konad .

  • Dear Team of Kabul Press?,
   I am surprized that U have elemenated my message dated 30/04/2008 under above subject, therefore I am getting suspecious on u. But, I am not sure if u have done it intentionally or U did not wanted to have such disclosure about Atmar in ur site. Regards, Naqibullah.

 • نکات چند و ظریفانه ازآدرس حنیف جان اتمر
  وزیر غیرمسلکی و مصلحتی معارف افغانستان:

  حنیف جان اتمربه نسبت مساعد بودن سن و سال اش به خدمت عسکری توسط پسر کاکایش جنرال غلام علی اتمر که بنام غلام علی (کل) ئر افغانستان مشهور بود و سمت ریاست ششم خدمات اطلاعات دولتی وقت را به عهده داشت به ریاست حوزه ششم آورده شد.
  حنیف اتمربه همکاری غلام علی کل رئیس ریاست ششم خاد نخست بحیث سرباز و بعد ازمدتی به حیث افسرپیشنهاد و منظور گردید.
  مدتی نگذشته بود که بنا برثوابدید جنرال غلام علی (کل) بحیث مدیر حوزۀ ششم امنیت دولتی ولایت ننگرهای تعین و مقرر گردید.
  یکی از وظایف اساسی ادارات ششم در آنوقت تحقیق و استنطاق از متهمین سیاسی در نظارتخانه خاد مرکزی و در ولایات همچنان چنین وظایف اجرآ میگردید.
  آقای حنثف اتمر در زمان تصدی وظیفه اش در ولایت ننگرهار درحلقات و فرکسیون داکتربشرمل منشی کمیته ولایتی وداکتر ضمیر رئیس امنیت ولایت ننگرهار نهایت خوب درخشید که بلاثر تلاش های انقلابی اش به رتبه جکتورنی نائل گردید.
  آقای حنیف اتمر دریکی از محاربات و عملیات جنگی علیه مجاهدین افغان در ولایت ننگرهار یک پای خود را ازدست میدهد که علااعجاله به همکاری روسای دست اول ولایت ننگرهار به همکاری قبایل پروتوکولی آنطرف خط دیورند غرض تداوی به پشاور ومتعاقبآ به انگلستان میرود.
  حنیف اتمر به طرف آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر رومیاورد و با خدا حافظی از وظیفه به طرف موسسات خارجی میرود.
  حنیف جان اتمر توجه ادارات کلیسائی ناروی را بخود جلب مینماید که با جست و گریز در موسسه کمک های کلیسائی ناروی که بنام (نارویجن چرچ) مشهور است بحیث شخص مهم و کلیدی آن موسسه تعین و مقرر میگردد.
  بلاخره بعد از سقوط طالبان چون آقای کرزئ از طرف مادر از ولایت قندهار میباشند از یکطرف و از جانب دیگر رول موسسه کلیسائی ناروی نیز وی را ظاهرآ از گریبان انجو های غیر دولتی به سطح دولت مطرح مینماید.
  ناگفته نماند که آقای حنیف اتمر از مدتی به اینطرف همرای دختر کاکایش نامزد نیز گردیده است که متأسفانه نامزد وی نامزدی خود را بطور مشروط با ایشان فسخه نموده است.
  نامزد حنیف اتمر که درکشور انگلستان بسر میبرد شرط گذاشته است که در صورتی همرای حنیف اتمر عروسی مینماید که آقای اتمر وظایف وزارت و صدارت را کنار بگذارد و به انگلستان برای دایم مقیم گردد.
  هر چندآقای حنیف اتمر چنین مطلب را همرای مامایش حامد (کرزی) نیز مطرح نموده است و پیشنهاد نموده است تا وئ را به سفارت انگلستان در لندن نامزد نماید، ولی آنچه گفته میشود آقای کرزئ چنین پیشنهاد را در موقع مناسب تعهد نموده و وعده داده است.
  آقای حنیف اتمر در حالت کنونی از نداشتن پایش شدیدآ رنج میبرد، هرچند تا اکنون چار عدد پای مصنوعی که هر کدام ساخت کشور های جداگانه میباشد در اختیار دارد ولی دلش بسیار تنگ است که چنین گلایه های و شکایت های خون را همرا با مشاور رسمی و شخصی اش آقای (فاروق بشر) همواره حتی با گریه و نوحه شریک ساخته است.

  • SALAM
   OMED HMA KHOB BASHED: SHMA DOSTAN CHRA HANEF JAN MA RA ETOR KHTAB MEKONEN:DAR AFGHANISTAN AZ HAR CHMAN SAMANY AST KHAER MA SHADY BAZ HA CHY GONA KARDAEEM KA MQAM NDASHTA BASHEM:
   JAROKASH HA KA PATLON HAY SHAN DAR KHANA MA ATMAR HA SHARED HKOMAT MEKONAD;DOGH FROSH HA;GALKAR HA ;MOCHY HA;::::::::::QACHAQ BAR HA HKOMAT MEKONAAND BAZ MA ATMAR HA KHO AZ PADAR PADAR HAM BASAWAD BODEM WA HAM KHAN ZADAHA BAZ MA CHRA NAKONEM?????
   DAL TAN SEA BAD
   HARFA WA PISHA HAY RA KA GOFTAM AZ PADAR PADAR SHAN BOD KA HALA AZ AAN TAREKHCHY KHOD MONKAR ASTAN
   ALLAH NGAH WAN SHMA
   R:ATMAR

   آنلاین : WZARAT MAARAF

  • Gardanendagan Aziz! Man dar pasokhe hama e naweshta hai shuma ke dar yak sukhan lagand paragani hast zere enwane en Musalas Shaitan. Anhai ke ba shuma ha mahana mahash medehand dar hukomat montakhab Afghanistan, wa karkonana sadeq an ra ba kalemat rakik yad kunid. Shuma aslan as taraf anha halhe pashton ha menawesed . En Musalas Shaitan dar Afghanistan as taraf 3 nafar marbot yak grohe aqalyat Abdullah Abdullah, Qanoni, wa Amrullah Salih idara meshawad. Karzai dar khwab Ghaflat ba sar mebarad, wa as Abdullah Abdullah namepursad ke en ham masaref re bari che menomayd, Amrullah Salih megoyad man as Qazyai 8 Sawar, Raees Jamhor wa shorai amnyat ra khabar karda, agar as Jabar Sabeth wa Raes Azimi haram khor nabashabd bayad as wai tahqiq kunad ke khodat che kardi. 2. Chera dar barai Ismail khan wazir Barq ke as nakami bayad khod ra bekoshad harf namezanedd? Chera as Obaidullah Rameen ke Zerahat Afghanistan ra as bain bored wa 1000 ha hektar zameen dard. Chera as Amrullah Salih nameporside ke yaki as Amwatannash (Eng. Arif) ke ar ma as tajiran Sari Shahzda we chand sari degar 2 million dollor reshwat megerad we ba marg tahdid mekund. Chera as Marshal Fahim namegoyed, ke melkyat Wezarat Defah ra ba zoor wa besharmai bali watna daran wa dostan khod ferokht, wa ba goftae hameen Eng. bari khodashe wa damadash Habeel 12 numra gefta ast wa ba hamen san dar qatal Amir sahib Shahid Abdullah Abdullah, Marshal Fahim wa Qanoni wa Sayaf sharik mebashand. Bedanid ke shuhrat hame shuma nazd watatan parastan sabt ast wa anqareeb motawaje khwahid shud ke che kare badi ra Aghaz karda eet, Tawseha ma as door dast ha barai shuma en ast ke nam pak nawisindagi ra kaseef nasazeed. Ba Ehteram Khair kwahi shuma Afghan hai azizmusalesshaitan as Denmark menawesam,

  • ما منتظریم که محترم اتمر صاحب چه نتایجی را از پلان کاری خود برای مردم میدهد شاید به گفته خودش به این زودی ها نه توانیم که نتایج را بدست بیاوریم زیرااباد ساختن اینقدر ویراینی به این زودی ممن نبوده امیدرا باید ازدست ندهیم زیرا اگر ناامید باشیم شایسته حال مانیست پس انتظارمیکشیم که محترم وزیر معارف چندسال بعد برای ما چه ارمغان می آورد

 • من منحیث یک شخصی که جز اتباع این کشور فقیر میباشد میخواهم که شما بحیث یک رسانه قوی شواهدرا در رابطه نظریات منفی مردم دررابطه به وزارت معارف پیدا نمایید فلم یا عکس که جقدر به واقعیت نزدیک است تا مردم با شواهد بیبینند که گپ تاچه اندازه راست یا... است خواهش میکنم عکس از مکاتب راکه بنام مکتب است عکس از جاهای را که رشوه ستانی است زیرابه گفته خودش اتمر صاحب میخواهد برای مجرمین وزارت جزا بدهد پس عجله کنید

 • آقای کرزی آیا مقالاتی را که پرده از روی عملکرد جنایات وزرای فاسد شما در موارد مختلف برداشته میشود ، مطالعه میکنید یا خیر ؟ اگر مطالعه میکنید ، چرا این جنایتکاران فرومایه های کثافات را به پای میز محاکمه نمیکشانید. آقای کرزی آیااین را فکر نموده اید ،که آخر روز شما از قدرت خلع میشود و آنگاه درهر گوشه ای دنیا که بخواهید خود را پنهان نمائید ، از خشم ملت مظلوم پنهان شده نمیتوانید. همینطور وزرای فاسد شما. بهتر است برای جبران نجات خود این وزرای فاسد را هرچه زودتر بپای میز محاکمه بین المللی معرفی و بکشانید . اگر شما چنین نصیحت را بپذیرید تا اندازه از طغیان خشم ملت مظلوم و مستعضف خود میکاهید . در غیر آن این طغان فروکش نخواهد شد امید است که آقای کرزی از قوم پرستی وبرادر دوستی که ملت و مردم مظلوم و درد دیده را بفریاد آورده است صرفنظر کند. در غیر آن بازهم از سازمان ملل متحد و سازمان دفاع از حقوق بشر مصرانه تقاضا میکنیم ، که به داد و فریاد ملت مظلوم افغانستان رسیدگی وغور نمایند. من از همه نهاد های مردمی و طرف دار ،خواهش میکنم ، که یک مرکز وحدت هماهنگی را ایجاد نماهیم . اگر چنین یک مرکز وحدت هماهنگی بین الافغانی بوجود بیاید بیقین کامل ما میتوانیم علیه این جنایتکاران، صورت اقامه ای دعوی را ترتیب و به سازمان ملل متحد ، سازمان دفاع از حقوق بشر و بمقامات محاکم بین المللی تقدیم نماهیم. این یگانه راه نجات برای ملت مظلوم ما از بحران موجوده است ، که اگر همه دانشمدان ونهاد های صالح و وطن پرست دور یک میز باهم نشست کنند . باامید پیام نیک و مثبت شما.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس