در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > تظاهرات گسترده ی مردم دایکندی برای برکناری مقامات فاسد ادامه دارد

تظاهرات گسترده ی مردم دایکندی برای برکناری مقامات فاسد ادامه دارد

مردم به تظاهرات گسترده ی خود تا برکناری والی و سایر مقامات فاسد اين ولايت ادامه می دهند. آن ها می گويند ما به مدنی ترين شکل ممکن اعتراض خود را نشان می دهيم. مردم می پرسند آيا لازم است برای بدست آوردن حقوق خود سلاح به دست بگيريم.
سه شنبه 28 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

Do we need guns to establish our rights?

Are we criminals when we demonstrate? Are we criminals when we do not grow poppies? Are we criminals when we refuse to join the Taliban? Are we criminals when our children have no school and learn by themselves or in an open field? Are we criminals when we know that the best way to improve our lives is through education?

Wednesday 29 April 2009, by Kamran Mir Hazar

Demonstration of people in Daikondi against the corruption of the governor and the judge

It is 4 days that the people demonstrate in central province Daikondi. For more photos and report in Persian click here

مردم دايکندی خواستار برکناری والی و سایر مقامات فاسد اين ولايت هستند!

صدها تن از باشندگان ولایت دايکندی با برپایی يک تظاهرات گسترده، خواستار برکناری مقامات فاسد اين ولايت از جمله ارزگانی والی و شیرزاد قاضی شدند. آن ها همچنين آزادی کسانی را خواستار شدند که در آگاهی مردم نسبت به فساد و رشوه ستانی مقامات و از جمله قاضی شیرزاد نقش داشتند و اکنون در بازداشت بسر می برند

دو شنبه 27 آوريل 2009


عجب دولت دزد و ظالمی!

در دايکندی برای ما سالانه دو هزار و چهارصد دالر بودجه ی کشاورزی می دهند، کودکان ما تظاهرات می کنند که مکتب می خواهيم، در عوض می خواهند زندانی با استاندارهای بين المللی و به مصرف حدود يک ميليون دالر آمريکایی برای ما بسازند که احتمالا فرار نکنيم.

يكشنبه 26 آوريل 2009, نويسنده: کامران میرهزار


تحصن مقابل زندان نیلی

مردم خواهان آزادی افرادی هستند که متهم به لت و کوب شیرزاد قاضی شهر نیلی می باشند. شیرزاد متهم به تجاوز جنسی و رشوه ستانی ست.

يكشنبه 26 آوريل 2009

پيام‌ها

 • شوما دایکندی گکا ام بلای خدا جان بودین . ده شوما سلاح بکار نیست . مه دیدوم که قاضی صایب تانه بی سلاح چه جور کدین . خپ و چوپ والی صایب ره ام دسته جمی نوازش بکونین . قاضی صایبه خو نامیشه ده دنیا کشیدین عکسایشه ده مجلا چاپ کدین حالی نوبت والی صایب است که عکسایشه باید ببینیم . لاکن پیش از نوازش یک قطه عکسیشه بگیرین که باز پسان مه میفاموم که شناخته نمیشه . باز بخیر که ازی کارتان خلاص شودین مه شوما ره ده مرکز کابول جان داوت میکونوم چیرا که ای رقم قاضی و والی ها ده کابول جان ایقه بسیار است ایقه بسیار است که خدایت بدانه . مه میگوم گیر کنین و چپه کونین . بزنین و کالایشه کنده کنین . شوما مردوم دایکندی اگه ده گپ مه خفه نشوین مه میگوم کمترک لوده رقم استین نگوفتین که چیراااااااا؟ از خاطریکه شوما چیرا افتیخار کده ده همه گی میگین که ما کوکنار کیشت نمی کونیم . آدم نمی کوشیم تروریست نیستیم . ایگپ ده خیال شوما بسیار خوب است ولی پاچا جان ما ازی گپ بد میبره . مه حالی فامیدوم که وزارت کشاورزی ده شوما مردوم چیرا اختساس کم تر داده یانی که ماهانه 200 دالر . سالانه 2400 دالر بودیجه کشت و کار شوما . شوما مردوم ازو بالا ارزشیشه ندارین ." بادام کاغذی داریم ". بادامی کاغذی تانه کرزی چکونه . دندان های ای حکومت ایقه تیز است که سنگه میده میکونه . بادام سنگک بکارین خو ده پالویش کوکنار جانه باید داشته باشین . یک مشوره میتوم اگه ندارین بازم نگوین که نداریم . تا از نظر دولت نغلطین و بی ارزش نشوین . مه که بخیر پاچا شودوم و ده سر تخت شیشتوم یانی مه ده چوکی شیشتوم شوما مردوم ده مه بادامتانه بیارین و نشان بتین بخدا که نخورده بودیجی تانه یک بر هزار بالامیکونوم و ده شوما مشوره میتوم که امی زعفرانه ام تجربه بکونین که از کوکنارم کده فایده داره مه خوب میفاموم که ده سال دیگیش از ماصول بادام و زعفران شوما بودیجی دولت قوی خات شود . مه زمین گوفتنی خالی و بی صایب نمی مانوم . سال اول پاچایم سرتان کمترک سخت است چیرا که مه پیسه ره سر شوما مردوم یکدم خرچ میکونوم . سال دیگیش کله گی ما بره کده حاصل میگیریم . مه لاکن چند نفری ای حکومته مشاوریم میسازوم بشومول کرزی بابا نگوفتین که چه رقم ؟ مه از اینا مشوره میگیروم و سرچپه ده گوفتیشان کار میکونوم . اونموست که ما خود بخود راسته شده سر آب میبرایم . ده ای مشوره ای ریس جمهور نویتان چه گوفتین . اوه مه چیقه ساده استوم انوز پاچا نشوده خو ریاسته زده رایستوم . خیرست دیگا ام باید بفامن که چه کنن . برین دایکندی های عزیز پشت دروازی والی صایب که ده انتظاری شوما است تا اوره ام یک چاپی جانانه بکونین . بامان خدا .

  • آقای سرپلی !
   گفته هایتان بجا و درست است اما طرز نگارش تان درست نیست زیرا زبان فارسی روش نگارش واحد دارد و این کار شما دسته ایست بر تبر فاشیسم که میخواهند فارسی زبانان افغانستان را اولآ جدا و بعدآ زبان فارسی را ضعیف نشان دهند. اگر قرار باشد هرکس مطابق لهجه ای خویش بنویسد همه میدانند که چه خواهد شد.

  • گردیزی جان قندولک سلام ! قندولک بخاطری گوفتوم که از قاریت تا شوی . بخشیش باشه آشنا جان ده پالوی قندولک یک ساده گک ام میگوم . اگه هوشیار بودین خو قار نمیشین . اگه راستی ساده بودین اونموست که حق به حقداریش میرسه . آشنا جان ای فاشیست ماشیستی ته مه نمیفاموم و ده فرهنگ ما مردوم نیست . شاید کلمه ای انگریزی و یا گردیزی باشه . اول آدم ایتراض میکدگی خوده اصلا میکونه باز ده جان مردوم میچسپه . اول شوما انگریزی کتی فارسی گت نکونین تا ما کردکی ها ام بفامیم . جانیم مه کودام مکتوب ده وزارت فرهنک خو نویشته نمیکونوم که آمده غلطی املایی و انشاهی میگیری . اینجا کابل پریس جان است خانه ای کلگی مردوم افغانستان . مردوم میایه ادبیات میگه که مه نمیفاموم مردوم میایه کفریات میگه که تو نمیفامی . مردوم میایه اسلامیات میگه اوره ام تو نمیفامی . اگه نی سری کدامیش طمطراق خو میکدی . حالی که از فارسی داوا داری مه قشلاقی بیسواد از تو باسواد امتیان میگیروم . به مه بگو آشنا جان که ای گردیز چه مانا داره که تو خوده به او افتخار دادی . میدانوم مردوم گردیز فارسی زبان دارن لاکن مانایش چیست ؟ چیرا کلیمه ای فاشیست ره استعمال کده فارسی سوچه ره خراب کدی ؟ ده افغانستان چند فیصد باسواد داری و چند فیصد بیسواد ؟ از خون ما مردوم باسواد شودین حالی دان ما مردومه ام بند میکونین . مه تا صنف سه ره خاندگی استوم بالا نخاندوم و نمیخایوم بخانوم چیرا که آدم هر قدر زیاد تر بخانه رقم شوما احساس شان مرده میره غرور و تکبر پیدا میکونه . ای مردوم دایکندی که کل مردوم اوناره تاریف میکونن باسواد استن ؟ نی احساس بیسواد از احساس باسواد کده بالاست از خاطریکه ساده و پیاده و لوده ای دل پاک استن چل و نیرنگه یاد ندارن . مه داوای پاچایی داروم ای مره ده گپ زدن نمی مانه . تابالی اگه مه شوخی میکدوم حالی بریت راست و پوست کنده میگوم . یک نفر دیقان و چوپان گل کار و جوالی دوکاندار و موتروان ازی خاینای دولتی کده شرف داره و احساس شان زنده است . پشت گپ نگرد گردیزی جان . ما ره بانین بحال خود ما امی یک دروازه ای گپ زدن داریم امو ره ام شوما دیده نمیتانین . که فارسی ما ره خراب میکونه . مه ده فارسیت کدام انگریزی و روسی ره گت نکدیم کدام تیکتاک پاکستانی ره ملاوت نکدیم . نود فیصد مردومیت مه واری بیسواد است . ما ده ای وقت اساس آدم کار داریم . انسان کار داریم مسلمان کار داریم خدمت گار مردوم کار داریم غم خور ملت میخایم ما میخایم از ذلت برایم ما میخایم از بردگی و غلامی خلاص شویم ما افتخار وطن خوده میخایم ما یکی شودن میخایم ماتبعیضه گوم کدن میخایم ما فارسی و پشتو ره با ازبکی و غیر و ذالیک یک جان و یک تن میخایم ما بر تبر فاشیسم تان هیچ وقت دسته نمیشویم . نگارش ما درست نیست نگارش شوما درست است . اینالی مالوم میشه که ازی گپای ای بیسواد سه صنف خاندگی چیقه برداشت درست و یا نا درست کدی از گوفته های مه آزرده نشو جانیم مه کمترک درد دلکیمه ده تو زیاد ترک گوفتوم . مه میروم که کارداروم مصروفی انتخابات استوم امو قومای ته بگو که ده مه رای بته خط و مشیمه خو دیدی نشان انتخاباتی مه امو الکین پدریست که یاد تان نروه بامان خدا .

  • سرپلی جان قند
   اول برای معلوماتت باید بگوئم که بسیاری از واژه ها اند که معادل آنها در سایر زبانها وجود ندارد و ما انها را باید بکار بریم و اینکار برای رشد زبانها خوب هم است. دوم آقای سرپلی کاش همه مثل شما بدون تعصب فکر میکردند و کاش دیگران مانند ما و شما به تمام اقوام افغانستان به یک نظر منیگریستند و همه را انسان های مساوی و برابر فکر میکردند حالا ما باید تا بکی اینکار را تحمل کرد تابکی گردن خود را بخاطر وحدت جعلی ملی خم باید گرفت.
   لطفآ یکبار چشم های خودرا باز کنید و به اطراف نگاه کنید. کدام غیر اوغان در این حکومت قدرت واقعی داشته است در کدام منطقه غیر اوغان کار صورت گرفته است تمام امکانات این دولت نوکر در خدمت یک طایفه و قوم بوده است. میدانید که در موسسات که معاش دالری دراند به کدام معیار تقرری صورت میگیرد به این معیار که اول باید وردکی باشد اگر نبود باید اوغان سایر مناطق باشد اگر بازهم نبود باید یک اوغان واسطه اش باشد و اگر بازهم نبود پست مورد نظرباید اعلان مجدد گردد. من یک موسسه را میشناسم که راننده هایش بلاتر از 1000$ معاش دارند جالب اینجا بود وقتی فهمیدم که در بین 31 راننده اوغان یک نفر از اهالی شمالی هم وجود دارد، حس کنجکاوی ام تحریک شد که او چگونه توانسته است در انجا مقرر شود بعد از کمی پرس و پال فهمیدم که شوهر خواهر یکی از راننده های دیگر بود. انها همیشه میگویند که تقرری به اساس شایستگی و لیاقت صورت میگیرد آیا شایستگی یک راننده در اوغان بودن اوست و اگر چنین نیست آیا اوزبیک ،تاجک، هزاره راننده ندارند که از آنها هم یکی دو نفر استخدام میشد.
   موضوع جالب دیگر اینست که همین حدود 45 روز قبل یک پروژه نهایت مهم و تعلیمی که ملل متحد ملیون ها دالر روی آن هزینه کرده بود و قراربودکه در ولایت دایکندی تطبیق شود که با تطبیق آن به هزاران نفر زمینه اشتغال و برای کودکان آنجا زمینه آموزش سالم مهیا میگردید. ولی با دخالت فاروق وردک و تیم فاشیستی اش (اوه ! ببخشید باز این کلمه را استفاده کردم چون معادل آنرا در فارسی نمیدانم اگر شما میدانید لطفآ برای ما بگوید) این پروژه به ولایت کنر داده شد و این در حالی است که اطفال دایکندی در زیر خیمه های تکه و پاره درس میخوانند پس اینها اگر فاشیت نیستند پس چی هستند . درولایات قندهار ،پکتیا ، کنر هلمند تمام ولسوالی هایش با مرکز با سرک قیر وصل گردیده است ولی در بدخشان ، بامیان، دایکندی و بغلان سرک قیر وجود ندارد. این دولت اگر فاشیست نیست پس چه است . تابکی خودرا به کوری باید زد شما اگر حالا صد کاندید هم بدهید سودی نخواهد برنده کسی است که اول باید اوغان باشد و دوم اینکه باید نوکر امریکا باشد که به گمان اغلب نوکر بعدی ورییس جمهور آیند خود تبعه ای امریکا خلیلزاد خواهد بود خیالت راحت باشد

  • آقای گردیزی جان با احساس سلام ! مه گپای شوما ره یکایک تصدیق کده میگوم که میگن : اگه از هردو طرف جاهلانن اگر زنجیر باشد بگسلانن . ده ای رقم او ضاع باید که بسیار متوجه باشیم نه ای که دیگم وضع خراب تر بسازیم . خوب سیل بکونین مردوم لوده و بی تجربه ایلایی بی مانا ده امی کابل پریس روزانه نویشته های که فایده نداره به ضد (اوغان) ها میکنن خی شوما چه فکر میکونین اگه قودرت ده دیست اینا برسه از اونا صرفه میکونن .اینا و اونا هر چه میگن بگوین لاکن مه میگوم ما کلگی ما یک قوم یک افغان و از یک جای استیم که یکی ما دیگی ما ره ازی وطن کشیده نمیتانیم . قتل عام کده نمیتانیم . قوم پرشتی و ظلم و ده مقابل زبان که امو گپ شوما فاشیست میشه درد ما ره ایچ وقت دوا کده نمیتانه و نخات کد . ما که امروز از اونا پسمان استیم نباید از قار و غضب کار بگیریم بدون ایکه چاپلوسی بکونیم با اونا پیشامد خوب داشته باشیم و بخله ام از درونیما بکشیم و ده آدم گری ای حکومت و مردوم خوده بفامانیم .ده هر مقامی که استیم خدمت بکونیم ای گپ ده زور گویی حل نمیشه ما اول و از همه چیز کده پیشتر باید سری تبعیض کار بکونیم ده مکتب یک مضمونه به امی مقصد باید داشته باشیم . ما خو دربدر استیم اولاد های ما باید اصلا شوه و از حال بد ما پند بگیره و ده ای راه غلط و سر چپی ما نرن . اندیوال ای چه رقم میشه چه چاره داره . یک حل و یک چاره داره خو افسوس که مردوم ما ازی چاره ای که مه میگوم بیچاره استن و از نامیش بد میبرن لاکن آخر کار ده ای طرف متوجی میشن که کار از کار تیر شوده باشه . بغیر از اسلام ما ره ایچ دین و مذهب جم کده نمیتانه بگوفته خودم بیخار باشین . آشنا جان انوز کوجاست اگه زنده بودیم بد تر از ای گپاره خات دیدیم . دوشمنای اسلام ما ره استیمال کده رایست . ما امروز فقط شعار حقوق بشر میتیم . دفا از حقوق زن گپ میزنیم . اگه ما مسلمان سوچه باشیم حق و حقوق ما مردوم ره اسلام تقسیم کده بشرطیکه قناات بکونیم . ما ده یک دانه نان قناات نداریم داوای حق کده ده چایرک قانی میشیم ای عقل ماست ای منطق ماست . ده حدیث شریف آخرین خطبی پیغمبرتانه بخانین باز می فامین که تمام حقوق بشر ملل متحد و تمام دفترکای بشر خاهان از امو خطبی آخر پیغمبر تو ده که عرفات گوفته بود گیریفته شوده . لاکن ما که خوده پیرویش میدانیم خبر نداریم گونای کیست . ما ده دولی مردومیکه ده ضد اسلام کار میکونن و اسلامه میخاین بدنام بسازن میرقسیم . خدا خودیش میگه هر قدر از مه دور شوده برین مه ام بالای تان پاچای ظالیم تره مقرر کده میروم . گپ شوما ره مه قبول نی که صد در صد میدانوم که باد از کرزی کسی خات آمد که کرزی پیشیش شاه و ماه باشه . قارکتان نبیایه مه میگوم ای قلمک قلم داشته گی ها ره خدا جان بشکنانه و ای زبانک خطیبان ره خدا جان از بیخ ببره که ده مردوم نمیفامانن و سرچپه مردومه زیر و زبر میکونن . یک نمبر دوشمن مردوم ما امی کج قلمای ما و دان کجای مااست که هرچه ده عقل نا سالیمیش آمد نویشته میکونن و هر گپی لودگی که ده کله ای بی مغزیش گشت دانه واز میکونه و چتیاتیشه میگه و ما ام بریش چک چک میکونیم . از خاطریکه مردک دوکتورا داره . مردک پوهنوال است . خاک ده سریش است . اما ما مردوم لوده ای کودن امیقه ره ام نمیفامیم که او خو ده ملکای کافری درس خانده آمده . زیر تاسیر اونا رفته با اونا همنظر است او ده ما خدمت نمیکونه ... خلاصه بیادر گردیزی جان گپا بسیار است خو میترسوم نویشه های ای بیسواد شوما ره خسته و بادام نسازه . ده امی کابل پریس یک دوخترک ده مه میگه که پسته ای بی مغز که دانیشه باز کد باز اهمیتیشه از دیست میته . خدا کونه از ای پستی کورک ده طالع شوما ده درونیش چیزی پیدا شوده باشه که ده میده کدن بیرزه اگه نی خپ مه و چوپ شوما بامان خدا .

 • سلام به همه مردم عزیز دایکندی!
  همت شما قابل قدر است من هم چنان موافق با برکناری اشخاص فاسد وفاسق هستم ولی در مورد لت کوب قاضی مذکور نمی دانم که شما بر حق هستید یانه؟یاقاضی... .
  اقدام شما الگویست برای سایر مردم که همیشه تحت جوروظلم بوده است از مردم خود می خواهم که دست به دست هم بدهند این کشور نیازمندبه همچون مردان با همت والا دارد.
  علی زاده از کابل

 • سلام مردم عزیز دایکندی آفرین به عزم تان این مفسدان که از خدا شرم ندارد شراب میخورند تفرقه میندازند و دست شان در جیب مردم دراز است و کار به جای میکشد که دست به حرمت ناموس مردم دراز کردن سزاوار چنین ادم های فاسد چنین است که به عالم رسوا شود.تا باشد اندرز برای مفسدان دیگر در دایکندی.

  • Salam ba hama!

   Asif jan Sarepoli lotfan Farsi ra dorst navishta kon chon aslan khanda nameshawad.
   Harf zadan ba Navishtan kamilan farq mekonad aga shoma darg karda bashind.

   Tarz navishta ba Goftan farq mekona aghaye Danishmand Asif Sarepoli.
   Best regards/

  • تشکر شکیلا جان از نصیحتیت . لاکن مه خو فارسی نویشته میکونوم کدام انگریزی خو نویشته نکده ام . مه از دیستی ترافیکا مجبور شودوم تا یک کمترک انگریزی ره ام خانده بتانوم . که شکر امروز ده دردیم خورد و توانیستوم نویشتی شوما ره بخانوم . مه چه کونوم که ایتراض های مردوم سر مه سر چپه میشه . اموتو نیست خواهرک ؟ مردوم خودیش فارسی نویشته کدن نه یاد نداره . و بجای حروف فارسی از انگریزی کار میگیره باز ده مه میگن ما فارسی تو ره خانده نمی تانیم . حالی مه نمیگوم شوما خودیتان بگو ین و قضاوت بکونین که مه بیچاره ده کدام راه بروم . از ادبیات نویشته کدن نیستوم و اگه بتانوم باز ام نویشته نخات کدوم . نگوفتی خواهرک که چیراااااااااااااااا؟ از خاطریکه ای ادبیات نویشته میکده گی ها کلگیشان بسیار بی ادب استن . آدمه ادبی میزنن . بلکه جری و جوک کده میزنن . حالی که شوما مثلن جری و جوکه نفامین باز مه چطو کونوم . از یگان شکارچی آدم ها پورسان بکونین بریتان میگه . لاکن لغات مره ده فرهنک نپالین که پیدا نمیشه ناق سرگردان میشین و مره دو خات زدین . یک مشوره : ده باضی سایت های اسلامی پروگرام مفت نویشته فارسی پیدا میشه . وارخطا دراین پروگرامیشه دزی کده تیز براین چیرا که سایت اسلامی بری مسلمان ها خوب نیست . باز مسلمان پخته میشه باز مجبور است نماز بخانه روزه بگیره حجاب بکونه و دیگه گپای بسیار . تشکر یانی که (تنک یو)

  • Dear Asif
   the way you written your farsi, this is a completely new language and accent. Do you undrestand every day and slangs? I think this is a local acccent which people uses in some part of Harajat villages but they communicate with others like this dobate they use propare language Farsi. please be respect to this language because this is not yesterday’s language or the language you and me created today. Thanks

جستجو در کابل پرس