صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اسناد و قوانين > امر به معروف و نهی از منکر در رژيم طالبان

امر به معروف و نهی از منکر در رژيم طالبان

هر زنیکه با روی برهنه، بی حجاب و یا هم بدون چادری، از منزل بیرون شود، منزلش را نشانی نموده، و برای شوهرش جزای لازم داده شود. و یا هم زن را با نظرداشت حالت جابجا تهدید نماید
دوشنبه 9 نوامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تاریخ صدور

1376/1/1

مقررۀ تنظیم اجراآت ادارۀ امربالمعروف و

نهی عن المنکر

فصل اول

احکام عمومی

مادۀ اول:

این مقرره به منظور تنظیم اجراآت ادارۀ امر باالمعروف و نهی عن المنکر وضع گردیده است.

مادۀ دوم:

مؤظفین امر باالمعروف و نهی عن المنکر، مکلف اند، مطابق احکام این مقرره در کشور اقامۀ معروف و از منکر نهی نمایند.

مادۀ سوم:

ادارۀ امر باالمعروف و نهی عن المنکر ادارۀ مرکزی حکومتی میباشد، که مطابق شریعت غرای محمدی و فقه حنفی در کشور وظیفۀ اقامۀ معروف و منع نمودن از منکرات را به عهده دارند.

فصل دوم

وظایف و صلاحیت ها

مادۀ چهارم:

مؤظفین امر باالمعروف و نهی عن المنکر به دفع نمودن منکرات ذیل مکلف میباشند.

(1) 1- هر زنیکه با روی برهنه، بی حجاب و یا هم بدون چادری، از منزل بیرون شود، منزلش را نشانی نموده، و برای شوهرش جزای لازم داده شود. و یا هم زن را با نظرداشت حالت جابجا تهدید نماید.

2- هرگاه زن ذکر شده مندرج جزء یک، در وسایط نقلیه در حالت انتقال دیده شود، دریوران با نظرداشت حالت از یک روز تا پنج روز حبس گردد.

(2) 1- در صورت کشف و دستگیری کست های ساز و سرود یا فلم هایی ویدیویی در دوکان، هوتل، وسایط نقلیه و جاهای دیگر کستها یا مالک آن با نظرداشت حالت از یک روز تا ده روز حبس گردد.

2- هرگاه کست های مندرج جزء یک این ماده در دکان یا وسایط نقلیه کشف گردد دکاندار یا دریور با نظرداشت حالت آن از یک روز تا پنج روز حبس گردد و هم دکان تا پنج روز مسدود گردد. و واسطۀ نقلیه تا پنج روز متوقف شود.

3- دکان و واسطه نقلیه مندرج جزء 2 این ماده بعد از دادن ضمانت رها شده میتواند.

(3) مردیکه ریش را تراش و یا کوتاه نماید، با نظرداشت حالت مجرم تا ده روز حبس و یا حسب لزوم دید حاکم وقت برایش تعزیر داده شود.

(4) 1- وقت ادای نماز در شهرها، توسط مسوولین امر باالمعروف و نهی عن المنکر هر شهر تعیین گردد، و نماز در یکوقت اداء شود.

2- هرگاه در وقت ادای نماز در دکان شخص بالغ دیده شود، دکان از یک روز تا پنج روز قفل گردد.

(5) هرکسیکه کفتر بازی مینماید، وی تا وقتی حبس گردد، که از منزلش کفتر گم گردد.

(6) 1- شخصیکه به استعمال مواد مسکره معتاد باشد، با نظرداشت حالتش طور ذیل محبوس گردد.

الف: چرسی الی سه ماه.

ب: هیروئینی الی شش ماه.

ج: بالای شرابخور جاری نمودن حد شرعی.

2- کان فروشنده مواد مسکره (نشه آور) قفل، و وی با نظرداشت حالتش الی یکماه حبس گردد.

3- شخصیکه بنگ را زرع مینماید، در صورت مشاهده زرع، مالک آنرا تا وقتی بندی نماید، که خویشاوندی وی، بوته بنگ را محو و برای اداره مربوط از محوء شدن بوته اطمینان حاصل گردد.

(7) 1- فروشنده سامان کاغذ پران بازی را از ساختن و فروختن کاغذ پران بازی منع نماید، و دکان آن الی سه روز قفل گردد. در صورت تکرار الی ده روز حبس گردد.

2- مؤظفین امر باالمعروف، برای مردم اضرار کاغذ پران مانند، مصرف بی جا، مرگ، محرومیت از تعلیم و تربیه، دیدن به منازل اشخاص و غیره را بیان نماید.

(8) 1- از جاه های رفت و آمد عامه دکان، موتر، هوتل و جاه های دیگر، عکس مطلق به طریقه ممکن محوه گردد، عکاسان نمی توانند بدون ضرورت عکس شخص را بگیرند مانند (پاسپورت، تذکره و غیره) دکانداران نی توانند مجسمه های پلاستیکی یا غیر پلاستیکی بفروشند و یا بخرند.

2- ترافیک وظیفه دارد از وسایط نقلیه عکسها را محوه نمایند.

(9) 1- شخصیکه مخالف شریعت مو های سرخویشرا به شکل بیتلی (انگریزی یا امریکایی) ببر نماید، وی دستگیر گردیده و موی هایش را توسط سلمانی بتراشد.

2- مؤظفین امر باالمعروف نمیتوانند، در بازار مو های اشخاص را خود قیچی نمایند.

(10) شخصیکه به عمل قمار بازی دستگیر گردد، با نظرداشت حالت مجرم الی یکماه حبس گردد.

(11) 1- در صرافی، خریدن تاریخ، تبادله بانکنوت های افغانی به زیادت که از نوع بیع در شریعت حرام میباشد، از طریق راه های ممکنه منع گردد.

2- شخصیکه عمل مندرج جز، یک این فقره را انجام دهد، مجرم را بانظر داشت حالتش الی یکماه حبس گردد.

(12) زنیکه در قریه، بادیه یا صحرا در جوار چشمه کالا شوی نماید، وی را با آداب لازم منع، منزلش را نشانی و صاحب خانه را مجازات لازمه نماید.

(13) در عروسی و سایر شادی ها، رقص و به آواز بلند سرودن زنان را منع نماید، هرگاه در هر خانه چنین عمل کشف گردد، صاحب خانه را شدیداً مجازات نماید.

(14) زنیکه توسط خیاط لباس میدوزد، و در دکان وی دیده شود، زن تهدید گردیده و خیاط الی مدت ده یوم حبس گردد.

(15) شخصیکه جادوگری مینماید، کتابهایش حریق، و جادوگر تا وقتی حبس گردد، که توبه نماید.

(16) شخصیکه حیوان جنگی مینماید ماننده (سگ جنگی، کوک جنگی، بودنه جنگی) و غیره، مجرم را بانظرداشت حالتش الی ده یوم حبس نماید.

(17) 1 زن نمی تواند به حمام های شهر برود.

2 در شهر حمام های عمومی مردانه مسدود گردد و مالک عوض آن حمام های نمره ئی اعمار نماید.

فصل سوم

تشکیل و تنظیم فعالیتها

مادۀ پنجم:

ریاست عمومی امر با المعروف و نهی عن المنکر، از ادارات مرکزی و نماینده گی های ولایتی تشکیل گردیده است.

مادۀ ششم:

در رأس ریاست امر باالمعروف و نهی عن المنکر رئیس قرار دارد رئیس اجراآت مربوط را در چوکات دین مبین اسلام و شریعت غرای محمدی و طبق احکام این مقرره عملی مینماید.

ادارات مربوط این ریاست، به عملی نمودن اوامر و هدایات شرعی و قانونی رئیس مکلف میباشد.

مادۀ هفتم:

ریاست عمومی امر با المعروف و نهی عن المنکر دارای معاون یا معاونین میباشد. صلاحیت معاون یا معاونان از طرف رئیس عمومی تعیین میشود.

مادۀ هشتم:

رئیس عمومی امر با المعروف و نهی عن المنکر، از اجرای وظایف و مکلفیت های ریاست مربوط مسوول میباشد.

معاونان ریاست، رؤسا و آمرین شعبات در پیشبرد وظایف محوله مسوولیت فردی دارند.

مادۀ نهم:

ریاست عمومی امر با المعروف و نهی عن المنکر دارای هیأت رهبری میباشد.

اعضای هیأت رهبری به پیشنهاد رئیس و منظور شورای وزیران تعیین میگردد.

مادۀ دهم:

هیات رهبری امر با المعروف و نهی عن المنکر دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد.

1-.ارزیابی فعالیتهای اساسی وسایل مربوط و اتخاذ تصمیم در زمینه.

2-.نظارت و ارزیابی پلان کار و چگونگی اجراآت آن.

3-.تصویب لوایح وظایف ادارات مربوط.

4-.مطالعه پیشنهادات مربوط به بهبود اجراآت ریاست.

5-.استماع گزارش آمرین ادارات و شعبات مربوط و دادن رهنمود به آن.

6-.بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر وظایف که، از طرف رئیس محول میشود.

مادۀ یازدهم:

1-.هیأت رهبری ریاست امر با المعروف و نهی عن المنکر ماه یکبار تشکیل جلسه مینماید.

2-.تصامیم هیأت رهبری به اکثریت آرای اعضاء اتخاذ میگیرد.

مادۀ دوازدهم:

تشکیل و بودجۀ ریاست امر با المعروف و نهی عن المنکر از طرف شورای وزیران منظور میگردد.

فصل چهارم

احکام نهائی

مادۀ سیزدهم:

1-.تطبیق احکام این مقرره به عهدۀ مسوولین امر با المعروف و نهی عن المنکر میباشد. سایر ادارات حکومتی و یا اشخاص انفرادی نمی توانند در امور امر با المعروف مداخله نماید.

2-.مسوولین امر با المعروف در مرکز به اجاره رئیس عمومی و در ولایات به اجازه آمرین شعبات مربوط ادارۀ مذکور، اقامۀ معروف و دفع منکرات مینماید.

ماده چهاردهم:

ریاست امر با المعروف و نهی عن المنکر دارای مهر مخصوص بوده که در آن نشان امارت اسلامی افغانستان و نام ریاست درج گردیده است.

مادۀ پانزدهم:

این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند
  افغان یا اوغان یا پشتون این سه تا نام یک است ما می توانیم افغانستانی باشیم نه افغان حالا به همه روشن گردیده که اوغان یعنی تروریست، اوغان یعنی تولید کننده ای تریاک ،اوغان یعنی طالب فرزندا ن نا مشروع آی اس آی پا کستانی بی فرهنگ واعراب وحشی که در سوف های توره بوره تولید وبه

  از زبان خود پشتون ها بشنویند که میگویند

  ما از اقوام یهود هستیم با معلومات بیشتر

  لطفآ این ویدیو ها را نگاه کنیند
  Afghans=Pashtuns=Lost tribe of Israel5

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس