صفحه نخست > دیدگاه > انتقاد از کابل پرس > به زعم سایت کابل پرس آیا همه انجوها درافغانستان دزدان اند؟

به زعم سایت کابل پرس آیا همه انجوها درافغانستان دزدان اند؟

شاه محمود محمودی
جمعه 15 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عدۀ باانتقاد و نکوهش ازانجوها ومؤسسات که گویا همه انجوها درافغانستان دزدان اند خواسته اند تا احساسات خویش رابه نحوی تبارزدهند. ولی نتیجه گیری ایکه درقبال انجوها نموده اند احتمالا ً ناشی ازعدم آگاهی ایشان نسبت به جریانات پیچیده کشوراست که آنهاراازیک تحلیل واقعبینانه عاجزساخته است.اماشاید تا حدودی تقصیرایشان به دلیل اینکه اوضاع رازدورنظاره مینمایند نبوده باشد. یقیناًهرگاه خود درعمق جریانات قرارمیداشتند ووقایع راازنزدیک دنبال مینمودند آنگاه تحلیل وارزیابی دیگری ازخود ارایه میداشتند که حتماً منافی تحلیل فعلی ایشان می بود.

اکثریت افراد مسلکی وتخنیکی ایکه طی چندین سال دراعمال پروژه های دولتی ویا درپیشبرد پروژه های موسسات وانجو ها نقش دارند به ارتباط ضرورت وموءثریت کارانجوها دیدگاهای واقعبینانه تر نسبت به مسأله دارند.

موضوع اصلی موردبحث اینست پولیکه توسط جامعه جهانی به خاطربازسازی افغانستان درطی شش سال که رقم آن حالا به شانزده ملیارد دالرمیرسد ازطرف كدام مراجع به مصرف رسیده است .مزید برآن این نکته معلوم نیست وهنوذ در پردۀ ابهام است که مصارف ارتش پاکستان که سالانه به ملیارد ها دالرمیرسد وهکذا مصارفات وتجهیزصدها مرکزالقاعده درآنطرف سرحد وهمچنان هزینه جنگ ومصارف لوژستیکی طالبان که ازخود مدرک ودرآمد دیگری جزکمک خارجی ندارند وقرارراپور های موءثق که معاش یکنفرطالب عادی اضافه ازسی هزارافغانی که شش چند اردوی ملی وپولیس ملی دولت است پرداخته میشود،آیا شامل همین شانزده ملیارد دالراست ویااینکه وجوه جداگانه دیگری دارد؟!

بناً اگر کسی به این عقیده باشد که این شانزده ملیارد دالربین دوهزارانجوها تقسیم شده است مطلقاً به خطا رفته است.درحالیکه هرگاه نصف این مقدارپول بصورت درست ومنظم درطول این شش سال به موئسسات و انجوهای غیروابسته به مافیای دولتی جهت اعمال پروژه ها داده میشد و ازمجموع پول داده شده حتی اگر پنجاه فیصد آن در پروژهای عمرانی به مصرف میرسید ما اکنون دست بالائی میداشتیم وشاهد تغیرات چشمگیری درحیات اقتصادی واجتماعی مردم خود حتما ً میبودیم. حا لانکه مجموع کمکهای داده شدۀ جامعه جهانی به انجوها طی این مدت ازیک ملیارد دالر تجاوزنمیکند،سوای نهصد میلیون دالرایکه ازطرف دولت امریکا دراعمارسرک های اسفالتی به طول تقریباً 1700 کیلومتردرسراسر افغانستان الی نیمه سال 2007 به مصرف رسیده است.

فلهذا ادعای اینکه تمام پول بازسازی توسط انجوها حیف ومیل شده است کاملا ً مردود است.البته این به مفهوم آن نیست که من ازانجوها دفاع مینمایم ویا ازسیستم کارآنها همۀ مردم کاملا ً راضی هستند.
اصل مشکل ایکه اخیراً افغانستان باآن دست به گریبان است ازهمان نقطه ای آغاذ میگردد که نظام دولتی ائتلافی نا کارآمد برملت مظلوم ما تحمیل گردید واین نظام برخلاف توقع مردم بعوض بهبود واصلاح اموربه مرورزمان درقالب یک نظام شبه مافیائی قد برافراشت .چنانچه ما خود شاهد صحنه بوده ایم زمانیکه مسئولین بلند پایه دولتی این مطلب را دربافتند که تمایل جامعه جهانی بخاطرکمک به بازسازی افغانستان به نسبت پائین بودن ظرفیت ها وعدم کفایت ارگان های دولتی به انجوها وموئسسات خارجی است،درصدد ایجاد صدها انجوازطریق وابستگان ونزدیکان خود برآمدند.

بنا ًبرای اکثریت آنانیکه با مسایل پروژه ها سروکار دارند کاملا ثابت وآشکار است که ازهمان آوان تا اکنون همان انجوهائی مؤفق به اخذ پروژه ها میگردند که با فلان وزیر ویا فلان معین وابستگی وقرابت داشته وارتباط مستقیم با حلقات مربوطه دارند.

هرگاه ما روی این موضوع زیاد بپیچیم ناگزیرخواهیم بود که مسایل دیگری را به برسی بگیریم که هرکدام بحث جداگانه را ایجاب مینماید.

به هرحال من دراینجا میخواهم به عنوان مشت نمونه خرواریک مثال عینی یکی ازپروژه هارا یاد آورشوم تا بتوان برمبنای آن حجم فساد مسئولین دولتی را درارتباط به سوء استفاده از کمک های خارجی قیاس کرد.
پروژه کوچکی به ارزش ده لک دالردر ولایت ارزگان ازطرف یکی ازوزارت خانه های دولت برای یکی ازانجوها داده شد البته ازاینکه کیفیت کاربا در نظرداشت استندرد های امریکا معین شده بود قیمت پروژه نیزبلند و گران بود. بعدها فهمیده شد که انجو مذکوربه علت شرایط امنیتی ودوربودن پروژه با اخذ دولک دالر مفاد پروژه را به انجوی دومی واگذارنمود.بعدا ًانجودوم با گرفتن یک لک دالر مفاد, پروژه مذکور را به انجو سومی وانجوی مذکور با اخذ یک لک وپنجا هزار دالر پروژه را برای یک. NGO محلی که با شرایط منطقه ومحیط بلدیت داشت به قیمت تقریبا ًنصف قیمت اصلی، پروژه را وگذار میکند. NGOمحلی به منظور تأمین مصارف خویش وگرفتن یک مقدار مفاد پروژه را طوری تطبیق واکمال نموده بود که اصلا ًدر آن نه تنها استندرد های امریکا بلکه حتی استندرد های ارزگان نیز در آن در نظر گرفته نشده بود وکیفیت کارآن چنان ناقص بود که همانا سال بعد بالاثرباد وبارش سقف های آن فروریخت.

قراراعلامیه ایکه اخیرا ًازطرف رئیس فعلی شرکت هوائی آریانا پخش گردید در طی دوران حکومت آقای کرزی مبلغ شصت میلیون دالراختلاس درشرکت مذکور صورت گرفته است ولی مسئولین حکومتی باوجود درخواست های مکرر ازتعقیب عدلی مجرمین طفره میروند وحتی یکتعداد مجرمین ایکه به اصطلاح دزد باپشتاره برای مسئولین حکومت تسلیم داده شده اند بادادن رشوت ازپنجه قانون به سادگی رهائی یافته اند.که شمارآن ماهانه به صدها فقره میرسد.

.این ها نمونه ای ازمیان هزاران پروژه های مختلف ایست که در آن شبکه مافیای دولتی سهم بزرگی داشته ونشاندهنده کارنامه های سیاه این دولت است که در تمام تاروپود این نظام ریشه دوانیده است.
اما اینکه چرا جامعه جهانی وکشور های کمک کننده درقبال به هدررفتن قسمت اعظم پول وغارت کمک ها توسط مافیای دولتی وبیرونی با وصف این همه رسوائی های مشهود بی تفاوت باقیماند اند جای تعجب است.
ولی از یک نگاه شاید دلیل این همه بی تفاوتی ها وفاسد شدن بیشتر اوضاع وهمچنان قوام نظام مافیائی توأم با انارشیزم دراین کشور از دیدگاه شیفتگان نظام بازار آزاد وهواخواهان نظام سرمایداری تا حدودی موجه باشد.زیرا به عقیده آنها کشور های جنگ زده مانند افغانستان که در طی چندین دهه جنگ، نظام اقتصادی وسیاسی آن متلاشی گردیده است ودربحبوحه جنگ طبقه متوسط جامعه که برای رشد نظام سرمایداری دارای اهمیت است منحیث یک قشر آسیب پذیر ازبین رفت ودرنتیجۀ جنگ وفروپاشی نظم جامعه، بخشی ازطبقه متوسط به طبقه بالا صعود نمود واما قسمت عمده آن به سطح طبقه پائین وفقیرجامعه سقوط کرد.
پس مادامیکه هواخواهان نظام بازارآزاد وگماشتگان نظام سرمایداری بعدازچند دهه تحول آمدند تا اساس نظام دلخواه خودرا پی ریزی نمایند وجامعه را بسوی سیستم اقتصادی،سیاسی مورد نظرخود سوق دهند دراین میان موقف طبقه متوسط را که درنظام سرمایداری منحیث قشرمصرف کننده یکی از ارکان مهم به حساب می آید میان طقه پائین وطبقه بالا خالی بافتند.فلهذا اقتضای همچو جامعه ایکه قراراست بسوی نظام سرمایداری هدایت شود در آن است که به هر شکل ممکن طبقات بائیست احیا وهریک موقف مربوط خویش را احرازنماید تا که خلاء موجوده پرگردد .درغیر آن عدم موجودیت یکی ازاین طبقات مانع رشد اقتصادی جامعه مبتنی برنظام سرمایداری خواهد گردید.

اما آنها سخت به خطا رفته اند که احیای طبقه متوسط مستلزم یک استراتیژی وسیع و منظم بود که میتوانست با عبوراز چند مرحله وگذارازریفورم های اقتصادی معین تحقق می یافت. درحالیکه بر عکس عدم موجودیت یک استراتیژی وبرنامه دقیق همرا با بی تفاوتی و لجام گسیختگی نه تنها به نتایج مطلوب منجر نگردید بلکه اثرات زیان باروخطرناک ایرا حتی تا سر حد انقراض و نابودی نظام فعلی بجا گذاشته است که جز گسترش انواع فساد در درون دولت وبیرون از آن واستحکام نظام مافیائی که به یکی ازتکالیف عمده این دولت مبدل گردیده چیزدیگری به دنبال نداشته است.

آنانیکه قضایای افغانستان را ازنزدیک دنبال میکنند وتصویرروشنی ازنظام فعلی وگسترش فساد که معلول اینچنین نظام های مافیایی است با خوددارند همه باورکامل دارند که هرگاه نصف بودجه سالانه امریکا که قریب به شش هزارملیارد دالرمیشود در اختیار این دولت قرارداده شود سرانجام همه آن غارت واز کانال های مختلف دوباره به خارج ازافغانستان منتقل خواهد گردید زیرا جزتقویت نظام مافیائی ثمرۀ دیگری برای ملت به بار نمی اورد.

به هرحال این واقعیت را نباید انکار کرد که در کنار اینچنین انجو ها ایکه با مافیای دولتی گره خورده اند ما شاهد فعالیت ده ها موئسسه و انجوهائی هستیم که در طی سالیان متمادی دربخش های مختلف درعرصه بازسازی افغانستان حضور فعال دارند وهیج فرد صاحب بصیرتی نمیتواند ازنتایج کار های ثمربخش ودستاورد های مثبت آنها چشم پوشی نماید. زیرا آنها خدمات ارزنده ایرا درسخت ترین شرایط با تحمل فشارهای شدید انجام داده اند ودر این راستا مردم ما شاهد قربانی ها وفدا کاری صدها کارمند این موئسسات که اکثریت آنها هموطنان مظلوم ووطندوست این کشوربوده اند که حتی جان های شیرین خویش را در راه بازسازی وخدمت به ملت رنجدیده خود ازدست داده اند که البته اکثریت عام مردم ما گواهان این مدعا است. ازآن گذشته منجمنت عالی،حسابدهی درست وشفافیت تام ایکه درهمچو موئسسات وجودارد میتواند که یک الگوی خوبی برای دولت فعلی باشد.

معذالک با وصف این همه حقایق انکارناپذیرهرگاه کسی بدون شواهد و مدارک معتبر ادعا نماید که تمامی این موئسسات درافغانستان دزدان اند بدون شک قضاوت او مغرضانه وغیر منصفانه خواهد بود.

اما درمورد این ادعا که تعدادی ازچاه های نیمه عمیق ایکه سال های قبل توسط بعضی موئسسات حفرگردیده وگویا که موئسسات مذکور کارهای نا قص نموده واکنون چاه ها خشک وغیر قابل استفاده گردیده اند باید اضافه نمود که دراین مورد دو دلیل تخنیکی وجود دارد: یکی اینکه درطی چندین سال خشکسالی متواترسطح آب زیرزمینی درنقاط مختلف شهر از6 الی12 متربطرف پائین سقوط نمود.دوم اینکه تراکم نفوس درشهر واستفاده غیر منظم آب توسط شهروندان در پائین رفتن سطح آب زیرزمینی تأثیر بسزائی داشته است.حالانکه احیای سیستم آبرسانی به منظورتنظیم بهتر استفاده آب توسط شهروندان که ازجمله وظایف عمده وزارت انکشاف شهری دولت است نه ازموئسسات وانجوها ً ازطرف دولت کاملا ً متروک گذاشته شده است ووزیرصاحب انکشاف شهری تا الحال به جز دسیسه سازی ومتهم ساختن رقبای سیاسی خود به غضب زمین کدام دستاورد دیگری در عرصه های مختلف بخصوص درسکتور آبرسانی قطعا ً نداشته است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من هم با نویسنده مقاله آقای شاه محمود محمودی هم عقیده هستم که دزد گفتن تمام سازمانهای غیردولتی که پروژهای عمرانی را بدوش دارند ظلم وبیعدالتی است.

  باید نظام ودولت قوی وجود داشته باشد که فساد اداری نداشته باشد بعد برویم بطرف انتقاد از سازمانهای غیردولتی یا (انجوها)

  • دوستان گرامی چون سیستمی رژیم،دولت مافیایی بوده و است .وانجونه بلکه همه سازمان های که به منظوری اعمار مکتب، سرک،پل .....از دولت به نحوه پول بدست آوردن نتنها در اعمار پروژه کوشش نکردن بلکه ضرباتی را به ماستر پلان دولت که باید میداشت اما نداشت کوبیده در بدل مقداری چند مفاد صرف امر که دردست داشتن به سه و چهار دست خریدو فروش کردن وباالاخره دست چهارم این پروژه را اعمار میکند که هیچ نورم استندرد در نظر گرفته نشده و از یک زمستان و برف و باران نمی برآید . چون دست اول کاملآ فراموش کرده که پروژه را باید ختم اعمار به دولت تحویل دهد. چراااا ؟ بخاطری که وزیر صاحب یا معین یا..... که در رس دولت هستن این امر را داده وکسی دیگر نیست که از موصوف طالب گذارش شود . خود کوزه و کوزه گر وگل کوزه بوده واست .یکزمانی در یکی از سازمانهای اجتماعی بنام( افغان کارت ) هم چنین شیوه بکار میرفت ولی با تفاوت اینکه حواله جنس به دو دست و سه دست خرید و فروش میشد و دست آخر کسی بود که اجناس متذکره را از افغان کارت به قیمت یک چهارم نرخ بازار خریده و به پاکستـــان میبرد و بفروش میرساند. دولت آگاهی حاصل میکندو جلو قضیه را میگیرد که ناوقت بود چون مبتکر کار خودش را که باید میکرد کرده بود . شما قضاوت کنید کسی با تفنگ و راکت وطن و ملت ما را خراب کردن و کسانی با نکتایی و دریشی پاک و تمیز وچنین اوامر بی رحمانه در برابر اقتصاد کشور . این جنگسالار های که موجود است تنها نیستن بلکه همین نکتایی دار ها هم به نحوه خود جنگسالار هستن که باید محاکمه شوند . شخصآ نمیگویم که تنها انجو ها خوردن و بردن از سر آقای کرزی الی آخرین فرد که در ردیف قدرت دولت قرار دارند خاین ،مافیای دولتی ، تروریستان اقتصادی ، با تآسف که آن هم در کشور خود هستن .بیاید که قبل از انجو ها بنیاد گذار های انجو ها را محکوم کنیم تا قضاوت عادلانه صورت گیرد .

  • یکی از جنبه های مثبت آزادی مطبوعات همین است که هرکس که حرف برای گفتن دارد بدون سانسور آنرا به اطلاع خواننده گان ویا شنونده گان ویا بیننده گان میرساند.

   درجامعه ایکه آزادی مطبوعات وجود داشته باشد هیچگاه قضاوتها یکجانبه نمی باشد هرکس که مورد اتهام قرار میگیرد میتواند که باارائه دلایل مقنع از خودش دفاع کند.

   از دلایل معقول نویسنده جناب آقای شاه محمود محمودی معلوم است که دربین انجوها تفاوت وجود دارد یکتعداد وابسته به قدرت حاکمیت بصورت مافیائی است وتعداد دیگر هم بدون داشتن کدام امتیاز در ردیف همان انجوهای بدنام بدنام شده اند.

   این خود میرساند که باید از قضاوتهای کلی درهر مورد جلوگیری شود تا وقتیکه اسناد درست ارائه نشده است همه را دزد وچپاولگر معرفی کردن کار منصفانه نیست

 • پیام من به وزارت محترم انجو های داخلی واز ریاست محترم انجو واز مقامات محترم ارگانهای دیگری که فعلیت های انجو ها را مسئولیت خود میدانن باید ولازما ازفعالیت انجو ها نظارت کنند ودفاتر انجو را ببینند وپرسونل واست دفتری انان را ببینند سیستم بانکی واداری مالی شان را بورد اجرائیوی شان راببینند ومانیتور کنند که ایا انجوایکه که سند دزدی را ازوزارت محتم اقتصاد اخذ نموده کارشان حقط دزدی است ساختن بل های جعلی و حیف میل پول ازراه غیر فانونی ندادن معاش ایکه ادونر میگیرد به پرسونل دفتر ا استثمار واستحصال استعمال است دفتر درخانه وانحصار به اکونت بانک
  دو یا زیادت بنام شخص داریکتر او هم به یک امضا شخص داریکتر غارت نمودن انک موسسه وتهیه نمودن اسناد جعلی برای ان
  پنهان نمودن قرار داد های پروژه بخاطریکه اگر پرسونل قراداد را ببیند من غارت کرده نمیتوانم نداشن بورد اجرائیوی ودانستن سند انجو را به مث جواز دکان تنها انرن مال شخصی فکر کرده ازان بهره شخصی میبرد ومقامات ذیربط خاموش نشته هیچ پرسان نیس من در یک انجو کار میکنم از روزی که من در اینجا کار میکن هیچ بل اصلی را من ندیدیم تماما در کمپیو ت تیار وبه دونر تسلیم ویک افغانی ده افغانی نوشته میشود فقط کارخانه دالر است که چاپمیشود ووزارت محترم وریاست محترم انجو در همین هشت سال یک روز نیامده که اورا یک دفعه مانیتور کند وببیند که اینا چه
  میگذرد فلحاظا بهجرئات تام میگویم که این یک جواز دزدی است که وزارت محترم انجوها به انجو میده اگر نیست چرا انه مانیتور نمی شود وقوانین برایش ساخته نمیشود

  آنلاین : http://no have

 • حصول سند دزدی از وزارت محترم اقتصاد :اولا باعرض سلام وادب خدمت دوستان نهایت عزیز ثانیا من ترجمه انجورا چنین بیان نموده ام الف (افراد) ن (نر) ج (جعل کار) ودزد دوستان نهایت عزیز من در طول هفت سال میشود با با نجوی بنام دبیاودانولو او پراختیا موسسه (بی ار دی ) کارمیکنم ودر رئس این در طول همین هفت سال شخص بنام خان اغا داوودزی قرار دارد که کارمند یا نیشنل افیسر در ج سی ام بی یوناما نیزمیباشد این شخش از اغاذ تاحالبرای مردم خدمت نکرده وپروژه های را که ازدونر گرفته 70 فیصد انرا به بنفع شخصی خود کارگرفته وانکم موسسه را در اکونت های شخصی خود جمع نموده است وبغی ازجعل کاری استثمار واستحصال دیگر کار ندارد تمام بل ها ساختگی درکمپیوتر ان ساخته میشود وپول که دربجت شیت موجود است تمام انها را به صفر میرساند دوم اینکه این سند را ملکیت شخصی فکر میکند وتمام فامیل ا ن بچه ودختر خانم خودرا دران شریک میداند وحساب بانکی که بنام این موسسه ساخته شده در انحصار خود داریکتر خان اغا داوودزی است پول را بیدون مشوره با بورد یا پرسونل دفتر کشیده به خانم خو می سپارد وباز خانم ان درخانه نگاه میدارد دروقت ضرورت پرسونل بی ار دی نزد خانم ان رفته پول حصولنموده بعدا فالیت اجرا میشودداین شخص خاین به ملت ووطن در دفتر خود هیچ اصول
  ندارد نی بورد دارد نی حاضری دارد نی سیستم مالی درست دارد ونی ازشفافیت وحسابدهی کار میگیرد ونی قانون اجوهارا قبول میکند ونی قانون نافذه کشور را ونی از کس ترس وحراس دارد نمایان انکم موسسه خنه میخرد وموتر های لکس تودی وهمچنین در ین دوسال میشود که اتباع خارجی را ازخارج به خواست خود بیدون اینکه وزارت اتصاد ووزارت داخله یا سکتور های امنیت دولتی درجریان بگذارد میخواهد وتوسط انه پروژه ها را ازدونر میگیرد ومفاد ان در اکونت های شخصی خود جمع مینماید وانها رضارکارمعرفینموده وقرار داد ساختگی رضار را با وی امضا مینما به همین اور از تکس دولت معاف ساخته درچشم حکومت ومردم خاک می اندازد حا من نمی دانم که این شخص فاصد این شیوه وطریقه از یوناما یاد گرفته یا ازجای دیگری دوستن عزیز حال شما فکر کنید که ایا انجو ها ورئیسان ان دزد هستند یاخیر ایا وزارت اقتصاد ازان پرسیده از ان باز پرس نموده یاخیر وهرکسی که حرف های مرا شک میداند من حاضر هستم به انها شواهد ومارک پشکش نمایم وسلام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب
از کابل پرس انتقاد کنيد

شنبه 20 فبروری 2010 , کابل پرس

پاسخی به:

پنج شنبه 24 جنوری 2008 ,

احيای ژورناليزم در وطن

سه شنبه 6 نوامبر 2007 , reza mirdady

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس