کار، زندگی و سرمایه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کودکان و بويژه دختران کار!

پنج شنبه 11 جون 2009

بسوی یک عروسی در بلخ

شنبه 23 می 2009

کار در بازار کاه فروشی کابل

سه شنبه 21 آپریل 2009

جستجو در کابل پرس