هزاره

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

سه دقیقه سکوت از مو

چهار شنبه 28 نوامبر 2018, توسط کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس