افغانستان و کشورهای منطقه و جهان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

پاکستان، ناتو و طالبان

يكشنبه 10 اكتبر 2010, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس