هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

21 مارچ روز بین المللی نوروز

چهار شنبه 24 فبروری 2010

پایان وزارت وزیر طالب

شنبه 2 جنوری 2010

رابطه زبان و اندیشه

شنبه 19 دسامبر 2009, توسط یعقوب یسنا

زبان و هویت

شنبه 19 دسامبر 2009, توسط جاويد فرهاد

زبان و هویت فلسفی انسان

شنبه 21 نوامبر 2009, توسط جاويد فرهاد

فلسفه باوری در ادبیات

سه شنبه 20 اكتبر 2009, توسط جاويد فرهاد

جستجو در کابل پرس