حقوق بشر

دیدگاه

سوگُلی آمُوختَه خور و موم صفت

پنج شنبه 2 دسامبر 2021, توسط وحید تاجیک

ادبیات و هنر

خبر و گزارش

عکس و ویدیو

کارتون و طنز

جنایات سیستماتیک

تاریخ به ما می گوید به این مردم نباید اعتماد کرد

يكشنبه 28 نوامبر 2021, توسط کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس