کارتون

در همین بخش

یک راس تروریست افغان

چهار شنبه 21 آگوست 2019, توسط خالق علی زاده

بد مستی متفکر تقلبی

چهار شنبه 26 جون 2019, توسط خالق علی زاده

د مجلس ریاست غوارو!

دوشنبه 24 جون 2019, توسط جعفر رضایی

جستجو در کابل پرس