آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بدون شرح

دوشنبه 6 جون 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس