تجزیه افغانستان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طرح تجزیه افغانستان!

دوشنبه 6 جون 2011, توسط کابل پرس

سودان: نفت، جنگ و تجزیه

چهار شنبه 19 جنوری 2011, توسط حمید بهشتی

یک برنامه دیگر برای افغانستان

چهار شنبه 5 جنوری 2011, توسط ویس صدیقی

جستجو در کابل پرس