دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نگاه دیگر به محرم

جمعه 2 جنوری 2009, توسط جعفر رضایی

بازار شهر کابل!

يكشنبه 7 دسامبر 2008

ای قوم به حج رفته...

شنبه 6 دسامبر 2008, توسط حسين زاهدی

گفته بودم و می گویم

شنبه 4 اكتبر 2008, توسط میرحسین مهدوی

افسون الهی در گرو زبان عربی!

پنج شنبه 2 اكتبر 2008, توسط چشمه

عربی زبان مقدس است؟

سه شنبه 30 سپتامبر 2008, توسط حسين زاهدی

جستجو در کابل پرس