هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

زبان، مھم ترین وسیله ی شناخت

چهار شنبه 22 جنوری 2014, توسط علی تورانی

Flag of Hazaristan

Tuesday 29 October 2013

بیرقی برای هزارستان

سه شنبه 29 اكتبر 2013, توسط کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس