آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

انتقال مسئولیت ها...

دوشنبه 28 مارچ 2011, توسط عتیق شاهد

سال 1389، سال 1390

شنبه 19 مارچ 2011, توسط خالق علی زاده

جستجو در کابل پرس