پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بسوی یک عروسی در بلخ

شنبه 23 می 2009

مهاجرت و داد و ستد ها

پنج شنبه 21 می 2009, توسط podoong

جستجو در کابل پرس