دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

احوال شخصیه آقایان

جمعه 17 آپریل 2009, توسط میرحسین مهدوی

حمله بر مکتب، رسم طالبان است

چهار شنبه 15 آپریل 2009

چرا... سکوت.... کنم؟؟؟

سه شنبه 14 آپریل 2009

نقد احوال شخصیه اهل تشیع

دوشنبه 13 آپریل 2009, توسط ضیا زیرک

چه بايد کردها؟

شنبه 11 آپریل 2009, توسط سلیمان راوش

جستجو در کابل پرس