شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

وکلای منتخب؟

شنبه 15 مارچ 2008

باز هم کشتار!

پنج شنبه 13 مارچ 2008

مبارزه با مواد مخدر!

پنج شنبه 13 مارچ 2008

جستجو در کابل پرس