هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

عارفان و انحطاط فرهنگی ما

سه شنبه 5 آپریل 2011, توسط جعفر رضایی

کابل: نوروز در کارته سخی

دوشنبه 21 مارچ 2011

جدال بر سر واژه ها

دوشنبه 14 فبروری 2011, توسط سالار عزیزپور

جستجو در کابل پرس