پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کوچی گری میراث جلادان است

چهار شنبه 19 می 2010

آیا کسی هست مرا یاری کند؟

سه شنبه 18 می 2010, توسط سخی

جستجو در کابل پرس