پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

منشور مصالحه و آشتی ملی

چهار شنبه 17 مارچ 2010

فراموش شدگان

چهار شنبه 10 فبروری 2010, توسط حميدالله رضايی

پاکستان و میزبانی سخاوتمندانه؟

پنج شنبه 31 دسامبر 2009

مهم: اطلاعیه برای مهاجرین محترم

چهار شنبه 2 دسامبر 2009, توسط بصیر آهنگ

جستجو در کابل پرس