پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

حقوق بشر برای همه!

سه شنبه 3 فبروری 2009

کوچ اجباری دیگری در راه است؟

پنج شنبه 29 جنوری 2009, توسط کابل پرس

فرهنگ قبیله بستر تولید بحران!

چهار شنبه 17 دسامبر 2008, توسط فرشته حضرتی

جستجو در کابل پرس