کارتون

در همین بخش

به نرخ روز نان خوردن

پنج شنبه 29 جنوری 2015, توسط شمس الحق حقانی

شکســتن قــلم با شــمشیر

پنج شنبه 15 جنوری 2015, توسط شمس الحق حقانی

جان کری بابا و رفع قبضیت

شنبه 27 دسامبر 2014, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس