کارتون

در همین بخش

هوای بهشت به دماغ کرزی زده

پنج شنبه 12 دسامبر 2013, توسط شمس الحق حقانی

سنگسار

چهار شنبه 11 دسامبر 2013, توسط عتیق شاهد

کرزی پیش از موعد دیوانه شد

پنج شنبه 5 دسامبر 2013, توسط کمباور کابلی

جهــاد ثانی ســیاف

پنج شنبه 14 نوامبر 2013, توسط شمس الحق حقانی

جستجو در کابل پرس