مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

منشور مصالحه و آشتی ملی

چهار شنبه 17 مارچ 2010

انتقال پول به دوبی

دوشنبه 8 مارچ 2010, توسط عتیق شاهد

بدون شرح

يكشنبه 27 دسامبر 2009, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس