مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

پشتو-ونداليسم؛

جمعه 27 فبروری 2009, توسط اسد بودا

جستجو در کابل پرس