مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کرزی، مواد مخدر، کُشتی، تشناب و...

چهار شنبه 25 فبروری 2009

نبرد هژمونيكی قدرت ها

يكشنبه 15 فبروری 2009, توسط احمد بصيربيگزاد

آقای کرزی چه می کند؟

يكشنبه 15 فبروری 2009

فساد در دفتر کرزی!

شنبه 3 جنوری 2009

جستجو در کابل پرس