تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طالبان و شرکت های مخابراتی!

سه شنبه 26 فبروری 2008

کرزی و واپسگرايان

شنبه 9 فبروری 2008

امنيت و بی امنيتی درافغانستان

چهار شنبه 6 فبروری 2008

جستجو در کابل پرس