مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بدون شرح

پنج شنبه 7 فبروری 2013, توسط عتیق شاهد

مافیای اسدالله خالد!

چهار شنبه 29 آگوست 2012, توسط کابل پرس

جستجو در کابل پرس