مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

تفرقه بینداز و حکومت کن

چهار شنبه 4 جنوری 2012, توسط ابو مسلم شیرزاد

مافیای کرزی و تجارت نفت

چهار شنبه 28 دسامبر 2011, توسط کابل پرس

جستجو در کابل پرس