شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

شیخ الشیاطین استعفا داد

شنبه 20 فبروری 2010

پایان وزارت وزیر طالب

شنبه 2 جنوری 2010

جستجو در کابل پرس