هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

عرق از پشتِ قاشِ دلبر آمد

چهار شنبه 18 جنوری 2012, توسط داکتر ثنا نیکپی

جستجو در کابل پرس