کارتون

در همین بخش

مــرده بد تر از زنده

سه شنبه 11 آگوست 2015, توسط شمس الحق حقانی

خــاین ملــی

پنج شنبه 28 می 2015, توسط شمس الحق حقانی

جستجو در کابل پرس